Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Национализация как способ изъятия из частной собственности
  (Mage.pl, 2013-09-01) Dondubon, Yulia
  В статье описываются главные признаки и условия осуществления национализации, дается краткий анализ ключевых различий между национализацией и смежных ей понятий - экспроприации, конфискации и реквизиции. Также приводятся основные точки зрения на проведение национализации в контексте международного частного права с соответствующими примерами в различных странах.
 • Item
  Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07
  (Mage.pl, 2013-09-01) Kondej, Mikołaj
  Artykuł omawia konsekwencje skutków zapłaty podatku przez osobę trzecią. Publikacja stanowi glosę krytyczną do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2008 r. (I FPS 8/07). Autor wywodzi, iż przyjęty przez skład orzekający pogląd, że zapłata podatku przez osobę trzecią nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest co najmniej kontrowersyjny. Proponuje on w zamian by zapłatę podatku przez osobę trzecią traktować na gruncie publicznoprawnym, jako dokonywaną w imieniu podatnika a tym samym skuteczną. W artykule podjęto też próbę rozstrzygnięcia skutków cywilnoprawnych takiej zapłaty. Pod koniec publikacji umieszczono także krótkie omówienie planowanych zmian przepisów odnoszących się do omawianego problemu.
 • Item
  Kontrowersje i spory wokół perspektywy budżetowej unii europejskiej na lata 2014-2020
  (Mage.pl, 2013-09-01) Bielka, Izabela
  W tym artykule autor dokonał analizy kontrowersji i sporów wokół perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Pracę nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE (dalej WRF) są jednym z najważniejszych, cyklicznych tematów na forum Unii Europejskiej. Artykuł ten przedstawia długi i trudny proces negocjacji w sprawie nowych WRF w Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Autor omówił czynniki, które destabilizowały i utrudniały negocjacje w sprawie nowego budżetu Unii na lata 2014-2020. Artykuł ukazuje proces uchwalania WRF i debatę na ten temat pomiędzy państwami członkowskimi i instytucjami UE. Głównym celem części badawczej jest analiza czynników politycznych i ekonomicznych procesu negocjacji. W artykule tym zaprezentowano najważniejsze dokumenty i projekty stanowiące podstawę do negocjacji oraz główne założenia osiągniętego 8 lutego 2013 r. porozumienia w sprawie WRF 2014-2020. W analizie tej szczególny nacisk położono na warunki wynegocjowane przez Polskę.
 • Item
  Zarys przemian społecznych w Korei w okresie 1881-1907 na podstawie fotografii z epoki
  (Mage.pl, 2013-09-01) Bociański, Norbert; Sperka, Zbigniew
  Artykuł stara się przybliżyć sytuację Korei w XIX w., uwzględniając stanowisko mocarstw do królestwa koreańskiego, a szczególnie najbliższych jego sąsiadów Chin, Japonii i Rosji najbardziej zainteresowanych ekspansją w tym kraju. Sporo na temat ówczesnego społeczeństwa i ogólnej sytuacji panującej w Korei dostarcza sprawozdanie z podróży Wacława Sieroszewskiego wydanej po raz pierwszy jako zwartej monografii w 1904 r. Artykułu przedstawia reformy mające umocnić kraj, podjęte przez rząd koreański i grupy Koreańczyków tj. Partii Modernizacji „Gachwadarg” powstałej w 1881 r., czy też reformatorów skupionych w Stronnictwie królowej Min. Dodatkowo zamieszczona została analiza jak reformy były odbierane przez społeczeństwo i jak na nie wpływały? W artykule sporo miejsca poświęcono reformom Koreańskim siłom zbrojnym, w których z feudalnej armii, przekształca się w nowoczesne wojsko. Większość przemian opisana został, z jednoczesnym ukazaniem ich na fotografiach z epoki wykonywanych przez przebywających wówczas w Korei cudzoziemców oraz samych Koreańczyków. Pierwsze fotografie wykonano w latach 60-tych XIX w. przez nieznanego autora. Powstały najprawdopodobniej podczas wysłanej do Korei przez Napoleona III karnej ekspedycji. Od tego momentu fotografia stopniowo wkraczała na Półwysep Koreański dokumentując zarówno życie zwykłych ludzi jak i przełomowe wydarzenia stają się tym samym źródłem ukazującym przemiany społeczne w tym kraju.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego