Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Uchwały zgromadzenia wspólników podjęte poza granicami Polski
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Kondej, Mikołaj
  W artykule autor zajmuje się problematyką uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjętych poza granicami Polski. Rozważania obejmują dopuszczalność zwołania i odbycia się zgromadzenia poza granicami Rzeczypospolitej. Publikacja obejmuje kwestię ważności podjętych uchwał jak i próbę dookreślenia pojęcia terytorium Polski. Autor zwraca również uwagę na związek poruszanej problematyki z przepisami regulującymi odbycie się walnego zgromadzenia bez formalnego zwołania a także dotyczącymi spółki jednoosobowej.
 • Item
  Analiza społeczna zjawiska samotnego ojcostwa w Polsce
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Krystkowiak, Beata
  W artykule bada się problem samotnego ojcostwa w Polsce. Autorka przedstawia tu zarys historyczny i metodologię badanego zjawiska w ujęciu nauk pedagogicznych. Za literaturą naukową, przytacza sześć powodów samotnego ojcostwa: śmierć żony, rozwód, separacja – rozłączenie, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, pozbawienie matki praw rodzicielskich. W kolejnej części tekstu autorka dokonuje podziału typów samotnych ojców ze względu na jego przyczynę oraz rodzaj pełnionych funkcji. Na podstawie przedstawionych danych można podkreślić ważną rolę ojca w procesie wychowania dziecka oraz jego znaczący wpływ na prawidłowy rozwój psychospołeczny.
 • Item
  Geneza i etyka gospodarcza nowożytnego kapitalizmu
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Iwanicki, Juliusz
  W artykule postawiony jest problem genezy społeczno-historycznej kapitalizmu oraz jego wczesnej etyki gospodarczej. Główne tezy tekstu opierają się na dorobku niemieckiego uczonego Maxa Webera. W jego głównym dziele „Etyka protestancka a duch kapitalizmu” zawarta była teza na temat wpływu protestanckich wartości na kapitalizm. Takie nowożytne cnoty jak: pracowitość, oszczędność czy racjonalność (rozwinięte pod wpływem Reformacji) miały duży wpływ na stworzenie nowej mentalności i aksjologii kapitalizmu. Ważne było także dowartościowanie aktu pomnażania pieniądza i religijne przyzwolenie na bogacenie się (przy jednoczesnym zakazie konsumowania). W tekście zawarta jest jednak także krytyka tych tez Maxa Webera. Zwrócono uwagę na pewną nieaktualność i europocentryczność jego twierdzeń w obliczu dynamicznego rozwoju krajów Azji. W końcowej części zawarto przemyślenia na temat etyki kapitalizmu Petera Bergera – kontynuatora dorobku Maxa Webera
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego