Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej to czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności społecznych, kulturowych, wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz uwypuklenie konieczności indywidualnej, wieloprofilowej diagnozy rozwoju człowieka w ciągu życia, rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych, określania indywidualnie pojmowanych obszarów i płaszczyzn edukacji, rehabilitacji, wczesnego wspomagania i społecznego wsparcia.

Interdisciplinary contexts of Special Pedagogy is an interdisciplinary journal dedicated to the problems of the contemporary special pedagogy – the branch that combines the knowledge of humanistic and medical fields. Widely understood exchange of thoughts, views concerning social exclusion, marginalization, social and cultural inequality, all kinds of disabilities, orienting towards the necessity of individual, multiprofile diagnosis of human upbringing, recognition of special educational needs, maintaing individually understood areas and the planes of education, rehabilitation as well as early and social support are its main objectives.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
Kontakt: Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel.618292066
e-mail: a.wojcie@amu.edu.pl
strona www: http://www.staff.amu.edu.pl/~wse/konteksty/index.php
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 2300-391x

Browse

Collections of this Community

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego