Czasopismo Prawno-Historyczne

Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dziś. CPH publikowane jest co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej, a od 2021 r. tylko w takiej wersji. Jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH publikują renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych, w tym autorzy rozpraw, prac drobnych i materiałów oraz tekstów polemicznych i krytycznych.

Czasopismo Prawno-Historyczne [CPH, ang. Journal of Law and History] was founded in 1948 by Professor Zygmunt Wojciechowski and has been published continuously to this day. CPH is published regularly every six months, from 2010 also in electronic version on the university digital platform, and from 2021 only in this version. It is a periodical devoted to the history of the political system and law, the history of Roman and canon law, the history of political and legal doctrines, and the history of law as a science. Renowned researchers from Poland and abroad as well as young adepts of historical and legal sciences, including authors of dissertations, minor works and materials, as well as polemical and critical texts, publish in CPH.

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz
Kontakt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53
61-714 Poznań
tel. +48 61 829 31 60
e-mail: cph@amu.edu.pl, adrsta13@amu.edu.pl
strona www: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph
Nazwa wydawcy: Wydział Prawa i Administracji UAM
ISSN 0070-2471

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego