Czasopismo Prawno-Historyczne : [58] Community home page

Czasopismo Prawno-Historyczne zostało założone w 1948 r. przez profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się regularnie co pół roku. W roku 2011 ukazał się tom 63 (jak wszystkie w dwóch zeszytach) o objętości ponad 80 arkuszy wydawniczych. CPH jest najstarszym i najważniejszym organem polskich historyków prawa, poświęconym historii ustroju, prawa i myśli polityczno-prawnej od Starożytnego Wschodu po czasy współczesne. Na łamach CPH ogłaszane są w szczególności wyniki badań z zakresu metodologii nauk historyczno-prawnych, historii powszechnej prawa, prawa antycznego i rzymskiego, historii ustroju i prawa polskiego, prawa kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych. Na łamach CPH publikują teksty najwybitniejsi historycy prawa z Polski oraz innych krajów wszystkich kontynentów. CPH prowadzi dział rozpraw, prac drobnych i materiałów, historii nauk historyczno-prawnych, materiałów krytycznych (artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne), kronikę życia naukowego oraz corocznie zamieszcza materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej. Rozprawy opatrzone są streszczeniami w językach angielskim i francuskim.

(ang.) Journal of Law and History (original title Czasopismo Prawno-Historyczne is abbreviated into CPH and it will be called so henceforth) was founded in 1948 by Professor Zygmunt Wojchiechowski and it is regularly published on a biannual basis. In 2011 volume 63 was released (as always, in two books) and it encompasses over 80 publisher’s sheets. CPH is the oldest and most important body of Polish law historians which is devoted to the history of the political system, law as well as to the legal and political thought from the Ancient East to the contemporary times. Inside CPH are announced results of studies from the fields of Methodology of Historical and Legal Studies, General History of the Law, Ancient and Roman law, History of the Polish Political Systems and Law, Canon Law, History of Political and Legal Doctrines. The most eminent law historians from Poland and from other countries from every continent publish texts in CPH. CPH runs sections on treatises, small works and materials, history of historical and legal studies, critiques (review articles, reviews and review notes) and chronicle of scientific life. Moreover, the journal annually posts materials to the historical and legal Polish bibliography. Summaries in English and French are attached to the treatises.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Henryk Olszewski
Kontakt: Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90
61-809 Poznań
tel. +48 61 852-38-44; Sekretariat: tel. 61 852-66-05; faks 61 853-80-75
e-mail: cph@amu.edu.pl
strona www: http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php/strona_glowna/redakcje/czasopismo-prawno-historyczne.html
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 0070-2471

Browse