Przegląd Prawa Rolnego

Przegląd Prawa Rolnego jest nowym, zarejestrowanym już (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

Agricultural Law Review is a newly registered (ISSN 1897 – 7626) periodical (published twice a year) dealing with agricultural law. The main reasoning for the Review is to provide the Reader with knowledge from various spheres of this discipline. It should serve not only to the benefit of the development of agricultural law school or for the legislative process, but it should also assist the administration bodies in solving practical issues. Therefore, the Review will continue to include the results of work on agricultural law theory, research studies with materials, novelties of Community agricultural law, works on international rules in agriculture together with some practical evaluations. Every issue will also contain an overview of developments in case-law and literature, including foreign periodicals.

La Rivista di Diritto Agrario è una nuova pubblicazione semestrale dedicata al diritto agrario, registrata sotto il codice ISSN 1897-7626. La rivista è ideata in modo tale da fornire al Lettore la conoscenza dei diversi aspetti della disciplina e si propone di contribuire allo sviluppo della scienza del diritto agrario, fornendo anche un supporto alla Pubblica amministrazione. Per questo motivo la Rivista comprende e comprenderà nel futuro vari contributi relativi alla teoria generale del diritto agrario, nonché studi, ricerche, le novità del diritto agrario comunitario, contributi sul diritto agrario internazionale e saggi concernenti i vari aspetti di applicazione del diritto agrario. La Rivista contiene anche una rassegna della giurisprudenza e della dottrina, nonché di riviste straniere.

Redaktor naczelny: Prof. Roman Budzinowski,
Kontakt:Wydział Prawa i Administracji,
ul. ul. Św. Marcin 90, Coll. Iuridicum UAM, pok. 319,
61-809 Poznań

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 1897-7626

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego