Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1031
Title: Działalność oświatowa i naukowa Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII wieku
Other Titles: The educational activity of Lubrański Academy in 17th and 18th century
Authors: Nowicki, Michał
Advisor: Żołądź-Strzelczyk, Dorota. Promotor
Keywords: Akademia Lubrańskiego
Lubrański Academy
Historia wychowania
History of education
Dzieje Poznania
History of Poznań
Szkolnictwo
Kształcenie
Issue Date: 20-May-2011
Abstract: Celem dysertacji jest ukazanie ogólnej historii szkoły, jej organizacji, metod nauczania i wychowania oraz naukowej działalności nauczycieli. Historia Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII w. charakteryzuje się stabilnością funkcjonowania i atrakcyjnym dla społeczeństwa polskiego profilem nauczania. Uczniowie byli wychowywani w chrześcijańskiej religii i moralności, jednak nie było to ważniejsze niż kształcenie świeckie. Celem szkoły było nauczenie odbioru współczesnej kultury, zwłaszcza szlacheckiej, i jej współtworzenia. Nauczano także historii, geografii i matematyki, na poziomie wyższym natomiast wykładano filozofię, prawo kościelne i świeckie oraz teologię. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia się w języku polskim.Od początku swojego istnienia, akademia była organizacją kościelną. W XVI w. zarządzała nią Kapituła Katedralna Poznańska oraz biskup ordynariusz. Poważniejsze zmiany nastąpiły w 1746 r., kiedy to nowe statuty szkoły wyraziły autonomię konwokacji profesorów. Wreszcie w 1765 r. uniwersytet dokonał wyboru prowizora, któremu dano szerokie prerogatywy dotyczące kontroli pracy profesorów, ekonomicznych aspektów jej funkcjonowania, stanu budynku i procesów wychowawczych, co wcześniej należało do uprawnień kapituły.
The most significant aims of the dissertation was to show a general history of this school, its organization, methods of education and upbringing in school, and also a scientific activity of teachers. The history of Lubrański Academy in 17th and 18th century was very stable and the school curriculum was rather attractive for Polish society. The pupils were being brought up in Christian religion and morality, but not only. Religious practices weren't more important than civil education. The ambition of school was to teach students how to receive and create actual culture, especially the culture of gentry. They were also taught in history, geography, mathematics. The higher level of education in this school was providing a course of philosophy, civil and ecclesiastical law and theology. It was important, that students had the ability to perfect themselves in Polish language. From the very beginning of its existence, academy was an ecclesiastical organization. In the 16th century it was superintended only by Poznań Cathedral Chapter and a local bishop. The changes appeared already in 1746, when new statutes of academy expressed the autonomy of professors' convocation. But only in 1765 the university has elected a provisor, who has been given a permission to control the work of director and professors, economical aspects, state of building, and also the process of upbringing.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania
URI: http://hdl.handle.net/10593/1031
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M_Nowicki-Akademia_Lubranskiego.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.