Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1059
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKołecki, Hubert. Promotor-
dc.contributor.authorHrehorowicz, Małgorzata-
dc.date.accessioned2011-06-07T06:54:32Z-
dc.date.available2011-06-07T06:54:32Z-
dc.date.issued2011-06-07T06:54:32Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1059-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Katedra Kryminalistykipl_PL
dc.description.abstractCelem pracy jest ustalenie rodzajów i dokonanie charakterystyki merytorycznej i formalnej opinii występujących w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający do zagadnienia opinii gospodarczych. Jego celem jest ustalenie, czy istnieją w praktyce standardy kompetencji dla ekspertów, z których wywodzą się biegli gospodarczy oraz organizacje i stowarzyszenia skupiające tych ekspertów, pozwalające im na ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W rozdziale drugim dokonano analizy rodzajów opinii gospodarczych oraz budowy merytorycznej i formalnej tych opinii. Celem rozdziału trzeciego jest ustalenie w jaki sposób najczęściej przeprowadzany jest dowód z opinii biegłego gospodarczego oraz jakie problemy wiążą się z jego przeprowadzeniem przez organy procesowe. W rozdziale czwartym pracy poruszono zagadnienie postulowanego algorytmu kryteriów oceny dowodu z opinii biegłego i jego zastosowania w praktyce przez sędziów dokonujących oceny dowodu z opinii biegłego gospodarczego. Podjęto również próbę ustalenia jakie problemy wiążą się z sądową oceną tego dowodu w praktyce i czym są one spowodowane.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to settle the types and provide substantial and structural characterization of opinions which appear in economic criminal cases. The paper includes four chapters. The first chapter is the introduction to the issue of the experts’ opinions. Its aim is to verify if there are any norms establishing experts’ competence from which economic experts derive and if there are any organizations and associations gathering them which enable the experts to educate constantly and to improve their qualifications. The second chapter contains an analysis of the types of economic opinions as well as of their substantial and formal structure. The aim of the third chapter is to define the most common way in which the evidence is conducted from the economic expert’s opinion and what problems may occur during it being tracked by the authorities conducting criminal proceedings. Chapter four discusses the issue of the postulated algorithm of the criteria assessing the evidence from the economic expert’s opinion as well as it being used by the judges assessing the evidence from the economic expert’s opinion. There has also been made an attempt to define both the problems that occur during the judicial appraisal of such evidence and their reasons.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectopiniapl_PL
dc.subjectopinionpl_PL
dc.subjectbiegłypl_PL
dc.subjectexpertpl_PL
dc.subjectocena sądowapl_PL
dc.subjectjudicial appraisalpl_PL
dc.titleOpinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowapl_PL
dc.title.alternativeExpert’s opinion in economic criminal cases and its judicial appraisalpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrehorowcz Małgorzata - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.