Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10613
Title: Rzym wyobrażony w wierszach Juliusza Słowackiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Zygmunta Krasińskiego
Authors: Ewertowski, Tomasz
Keywords: Rzym
Juliusz Słowacki
Zygmunt Krasiński
Józef Bohdan Zaleski
imagologia
romantyzm
heterotopia
geografia wyobrażona
Rome
imagology
Romantic Period
imaginary geography
Issue Date: 2013
Publisher: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Citation: Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze polskiego romantyzmu, red. A. Kołos, T. Ewertowski, K. Szmid, s. 57-74
Abstract: Artykuł jest próbą zbadania obrazu Rzymu w polskiej poezji okresu romantyzmu. W pierwszej części tekstu przedstawione są założenia metodologiczne. Koncepcja oparta jest na imagologii i geografii wyobrażonej. Inspirację stanowią prace Edwarda Saida, Marii Todorovej, Larry’ego Wolffa, Božidara Jezernika i Erazma Kuźmy. Wykorzystywane jest także pojęcie heterotopii Michela Foucaulta. W drugiej części artykułu wprowadzone są pewne generalne tezy dotyczące obrazu Rzymu w polskiej poezji. W trzeciej, głównej części artykułu interpretowane są trzy wiersze – Rzym Juliusza Słowackiego, Przechadzka poza Rzymem Józefa Bohdana Zaleskiego oraz Do Elizy Zygmunta Krasińskiego.
The paper is an attempt at examining images of Rome in Polish poetry of the Romantic Period. The first part of the paper presents methodological assumptions. Main concepts are based on imagology and imaginary geography. Inspirations come from works by Edward Said, Maria Todorova, Larry Wolff, Božidar Jezernik and Erazm Kuźma. Michael Foucault’s concept of heterotopia is also used. The second part of the paper introduces general remarks about the image of Rome in Polish poetry. The main, third part of the paper includes interpretations of three poems – ‘Rzym’ by Juliusz Słowacki, ‘Przechadzka poza Rzymem’ by Józef Bohdan Zaleski and ‘Do Elizy’ by Zygmunt Krasiński.
Sponsorship: Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Latinitas w literaturze polskiego i serbskiego romantyzmu. Studium porównawcze“, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS2/01724. Publikacja powstałą przy wsparciu finansowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
URI: http://hdl.handle.net/10593/10613
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05 Ewertowski.pdf296.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.