Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFranz, Maciej. Promotor-
dc.contributor.authorMatcharashvili, Irakli-
dc.date.accessioned2011-06-09T07:24:14Z-
dc.date.available2011-06-09T07:24:14Z-
dc.date.issued2011-06-09T07:24:14Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1062-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Historiipl_PL
dc.description.abstractPrezentowana rozprawa doktorska, dotyczy konfliktu z sierpnia 2008 roku, stronami, którego, z jednej strony były siły zbrojne Rosji oraz separatystycznych regionów Gruzji, Abchazji i tzw. Osetii Południowej, a z drugiej siły zbrojne Gruzji. Praca nie skupia się tylko na najbardziej aktywnej fazie tego konfliktu (z 7-go po 12 sierpnia 2008 roku), ale stara się przedstawić historyczne przyczyny tej, jak się okazuje wielowiekowej konfrontacji. Jak zazwyczaj bywa w historii, sama wojna jest tylko kulminacją długotrwałego i złożonego procesu, i właśnie część tego złożonego i długotrwałego procesu omawia pierwszy rozdział, zatytułowany: „Historyczne tło konfliktu”. Okres współczesny tego „współistnienia”, który bezpośrednio poprzedzał wybuch wojny, omawiam w trzech podrozdziałach zatytułowanych: „krwawa pierestrojka”, „wojna w Abchazji” oraz „jak Rosja przygotowywała wojnę w Gruzji”. Drugi rozdział omawia liczebność, poziom przygotowania, oraz uzbrojenie stron konfliktu. W trzecim rozdziale, dotyczącym samej wojny, Podjęto się zadania by jak najdokładniej, dzień po dniu, godzina po godzinie i jak najobiektywniej przedstawić przebieg tych dramatycznych zdarzeń. Czwarty rozdział ukazuje następstwa konfliktu, straty terytorialne czy materialne stron oraz zmiany zachodzące w siłach zbrojnych, uwzględniające doświadczenie z dopiero, co przebytej wojny. W piątym rozdziale tejże pracy, spróbowałem znaleźć odpowiedzi na kilka, moim zdaniem najważniejszych pytań, związanych rosyjsko-gruzińskim konfliktem. Rozdział ten zatytułowałem; „Pytania i odpowiedzi”. Aneks jest próbą pokazania tego konfliktu, można powiedzieć od ludzkiej strony. Aby mieć zbliżony obraz tego, jak naprawdę wygląda wojna, aby ją zrozumieć, nie wystarczą zimne cyfry, daty czy opis uzbrojenia, dlatego część podrozdziałów w bardziej szczegółowy sposób omawia pojedyncze oraz najbardziej dramatyczne momenty tej wojny. Są tu też relacje naocznych świadków czy bezpośrednich uczestników zdarzeń.pl_PL
dc.description.abstractPresented dissertation concerns the conflict from August 2008, the parties, which, on the one side were the armed forces of Russia and Georgia's breakaway regions; Abkhazia and the so-called. South Ossetia, on the other side armed forces of Georgia. Dissertation does not focus on only the most active phase of this conflict (From 7-th to 12-th of August 2008), but attempts to present the historical reasons for this, as it turns out centuries of confrontation. As usually happens in history, the war itself is only the culmination of lengthy and complex process, and that's part of this complex and lengthy process, discusses the first chapter, entitled "Historical background of the conflict." Modern period of "coexistence", which immediately preceded the outbreak of war, are discussed in three sections titled: "Bloody perestroika", "War in Abkhazia" and "How Russia was preparing the war in Georgia." The second chapter discusses the size, level of preparation, and weaponry of the conflict. In the third chapter, on the war itself, was taken to the task to present as accurately as possible, day after day, hour after hour, the order of these dramatic events. The fourth chapter examines the consequences of conflict, the territorial losses or material sites and changes in the armed forces, taking into account the experience of the last war. In the fifth chapter of that work, I tried to find answers to a few, in my opinion the most important questions related to the Russian-Georgian conflict. This chapter is titled, "Questions and Answers." Appendix is an attempt to show that conflict, from the human side. To have a close view of how war really looks like, to understand it, it is not enough to read cold numbers, dates and descriptions of arms, to have a global view on the war is also necessary to read reports of eyewitnesses and direct participants of the events.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectWojnapl_PL
dc.subjectWarpl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectRussiapl_PL
dc.subjectGruzjapl_PL
dc.subjectGeorgiapl_PL
dc.subjectOsetia Południowapl_PL
dc.subjectSouth Ossetiapl_PL
dc.subjectAbchazjapl_PL
dc.subjectAbkhaziapl_PL
dc.titlePrzyczyny, przebieg oraz skutki, rosyjsko- gruzińskiego konfliktu z sierpnia 2008 roku (Wojna 08.08.08. która nie wstrząsnęła światem)pl_PL
dc.title.alternativeThe causes, course and consequences of the Russian-Georgian conflict in August 2008 (War 08.08.08. Which has not shaken the world)pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WAR 888.pdf10.49 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.