Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1068
Title: Rola kapłana w polskim duszpasterstwie akademickim. Studium z zakresu teologii pastoralnej na przykładzie ośrodka dominikańskiego w Gdańsku
Other Titles: The role of a priest in polish academic pastoral care. The study of pastoral theology based on the example of the Dominican Chaplaincy in Gdansk
Authors: Grubka, Marek
Advisor: Przybecki, Adam. Promotor
Keywords: duszpasterz akademicki
priest
kapłan
chaplain
duszpasterstwo akademickie
academic chaplaincy
obecność Kościoła na uniwersytecie
Church presence at University
mediator
Issue Date: 9-Jun-2011
Abstract: Prezentowana dysertacja, jest wyrazem przekonania jej autora o znaczącym wpływie osoby kapłana na sposób działania duszpasterstwa w urzeczywistnianiu się Kościoła w środowisku akademickim. Uniwersalne przesłanki dla roli kapłana w duszpasterstwie postanowiono wyprowadzić w oparciu o przykład jednego ośrodka - dominikańskiej „Górki” w Gdańsku. Praca została ujęta w formie trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest prezentacją teologicznych fundamentów obecności Kościoła na uniwersytecie. W rozdziale drugim przeanalizowano praktyczne konteksty posługi gdańskich duszpasterzy. Rozdział trzeci jest w głównej mierze prezentacją postulatów pastoralnych, związanych z rolą kapłana w duszpasterstwie akademickim. Przeprowadzone analizy dowodzą, że po 1989 roku nie znaleziono nowego sposobu obecności Kościoła w przestrzeni wyższych uczelni i nie wypracowano nowego modelu dla tej posługi. Taki stan rzeczy sprawia, że również nie bardzo wiadomo, jakich duszpasterzy potrzebuje współczesne środowisko uniwersyteckie. W wnioskach pastoralnych, autor pracy zaproponował, aby kapłan w duszpasterstwie akademickim występował w roli pośrednika między uczelnią a świątynią. Takie ujęcie pozwala wykorzystać wartościowe doświadczenia przeszłości i skutecznie odpowiedzieć na wyzwania czasu.
This dissertation expresses the author's strong belief in the significant impact of a priest to the functioning of academic chaplaincy as a way of church fulfillment in the academic environment. The universal presumptions for the role of an academic chaplain were based on the example of „Gorka”, the Dominican Chaplaincy in Gdansk.The thesis is divided into three parts. The first chapter is a presentation of theological fundamentals of church presence at University. The second chapter is an analysis of practical aspects of academic ministry in Gdansk. The third chapter is mainly a presentation of pastoral postulates related to the role of a priest in academic chaplaincy.The performed analyses demonstrate that after 1989 no new way of church activity has been found at Universities and no new model of service has been elaborated. Due to this situation, it is hard to know what priests would be suitable for todays academic environment.In the pastoral conclusions, the author suggested that an academic chaplain should be a mediator between the University and the Church. That approach allows to make use of the valuable experience from the past and to respond to the challenges of the times.
Description: Wydział Teologiczny: Instytut Teologii Pastoralnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1068
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M_GRUBKA_PR_DR_2011.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.