Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10766
Title: Językowe i filozoficzne uwarunkowania logiki buddyjskiej
Other Titles: Linguistic And Philosophical Determinants of Buddhist Logic
Authors: Lipnicki, Michał
Advisor: Pogonowski, Jerzy. Promotor
Keywords: logika buddyjska
Buddhist logic
sanskryt
Sanskrit
Dharmakirti
komparatystyka logiczna
comparative logic
Issue Date: 20-May-2014
Abstract: Celem dysertacji jest opracowanie metody interpretacji indyjskiej logiki buddyjskiej zgodnej z jej uwarunkowaniami filozoficznymi oraz specyfiką języka, w którym była wyrażana – sanskrytu. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych analiz jest określenie determinant rozwoju refleksji logicznej w Indiach oraz zestawienie ich z analogicznym procesem, który miał miejsce w Starożytnej Grecji. Natomiast w części poświęconej analizie lingwistycznej zbadano, jak specyfika sanskryckich środków językowych używanych w buddyjskich schematach rozumowania: negacji, partykuły eva oraz związku między tezą i racją wyrażanym w ablatywie wpłynęła na specyfikę oraz strukturę logiczną buddyjskich propozycji. Do analiz używamy semantyki pozostającej w zgodzie z buddyjskimi założeniami ontologicznymi – logikę fikcji J. Paśniczka. Schematy rozumowania opisujemy w kategoriach współczesnej teorii argumentacji M. Tokarza.
The aim of the PhD dissertation is to elaborate a method of interpretation of Indian Buddhist logic consistent with its philosophical context and specificity of Sanskrit language in which the theory was formulated. The thesis consists of two complementary parts. The first one aims at the reconstruction of the main determinants of the development of logical reflection in India and their collation with the parallel process that took place in Ancient Greece. In the second one the logical structure of Buddhist ideas is analysed in accordance with some features of Sanskrit language, to wit: the use of negation, semantics of particle eva, and the logico-epistemic features of ablative case in which the relation between the thesis and the reason was expressed. As a result the semantics based on J. Paśniczek's logic of fiction is proposed as the representation of the meaning of the syntactic categories. Moreover, Buddhist logical ideas are interpreted in accordance with M. Tokarz's argumentation theory.
Description: Wydział Neofilologia: Instytut Językoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/10766
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MLipnicki_doktorat.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.