Kontrola rynków oligopolistycznych w europejskim prawie konkurencji

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-22
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
The control of oligopolistic markets in European competition law
Abstract
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości kontroli rynków oligopolistycznych w europejskim prawie konkurencji, w tym praktycznej użyteczności kryteriów służących ocenie tego typu rynków, rozwiniętych w kontekście stosowania poszczególnych narzędzi tej gałęzi prawa. W myśl podstawowej tezy pracy mimo, że we wczesnym okresie mogło wydawać się, że rynki oligopolistyczne oraz postępowanie przedsiębiorców na takich rynkach znajdowały się całkowicie poza zakresem stosowania europejskiego prawa konkurencji, współcześnie skuteczna kontrola wspomnianego rodzaju rynków jest możliwa. Na tle ewolucji jaka dokonała się w analizie ekonomicznej, w pracy omówione zostają zmiany, jakie zaszły w interpretacji art. 101 ust. 1 TFUE oraz użyteczność pojęcia zbiorowej pozycji dominującej w kontekście stosowania art. 102 TFUE, a także teorii skutków skoordynowanych oraz nieskoordynowanych w kontekście kontroli koncentracji przedsiębiorców. Dzięki przeprowadzonej analizie wykazano, że zastosowanie wspomnianego art. 101 TFUE do oligopoli jest obecnie ograniczone do oceny systemów wymiany informacji, zaś przydatność pojęcia zbiorowej pozycji dominującej w ramach stosowania art. 102 TFUE jest ograniczona charakterem ex post wykonywanej kontroli. Natomiast dostępne w ramach kontroli koncentracji pojęcia skoordynowanych i nieskoordynowanych skutków koncentracji pozwalają na skuteczne powstrzymywanie i modyfikowanie tych połączeń na oligopolistycznych rynkach, które mogą przeszkadzać znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku.
This thesis aims at analysing the possible control of oligopolistic markets by the European competition law and the usefulness of the criteria developed in the context of application of the existing competition law tools in the assessment of this type of markets. It is argued in this thesis that although it initially appeared that EU competition law rules would neither be applicable to oligopolistic markets nor to oligopolists' market behavior, it is clear nowadays that efficient control of those markets is perfectly possible. Against the background of the evolution of economic approach towards oligopolies, changes in the interpretation of article 101(1) TFEU, the usefulness of the concept of collective dominant position in the context of application of article 102 TFEU as well as the theories of coordinated and non-coordinated effects in the EU merger control, will be presented. The undertaken analysis shows that the application of article 101 TFUE to oligopolistic markets is currently limited to the assessment of information exchange systems and that the usefulness of the concept of collective dominant position in the context of application of article 102 TFEU is also constrained by the ex post nature of the control in question. By contrast, the concepts of coordinated and non-coordinated effects applicable in the framework of merger control provide for effective means of preventing or modifying those concentrations on oligopolistic markets which would result in significant impediment to effective competition.
Description
Wydział Prawa i Administracji: Zakład Prawa Europejskiego
Sponsor
Keywords
rynki oligopolistyczne, oligopolistic markets, uzgodnione praktyki, concerted practices, zbiorowa pozycja dominująca, collective dominant position, skutki skoordynowane, coordinated effects, skutki nieskoordynowane, non-coordinated effects
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License