Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10933
Title: Health Security in the White Book on National Security of the Republic of Poland - A Review of Provisions
Other Titles: Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP - weryfikacja ustaleń
Authors: Skarżyński, Mirosław
Keywords: health security
bezpieczeństwo zdrowotne
Poland
Polska
White Book on National Security
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 429-443.
Abstract: The paper reviews the provisions of the White Book on National Security of the Republic of Poland. It states that the issue of health security is not given adequate significance there. The accessibility of health services is considered, in general, solely in terms of their availability. The assumptions concerning the concept of providing the number of beds required in a state of threat to national security and in time of war do not take into account the current socio-economic conditions and need to be reviewed. The conclusions emphasize the dilemmas that emerge as a result of the unilateral promotion of a single category of national security, that is military security, in the context of ensuring health security.
W artykule dokonano weryfikacji ustaleń zawartych w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP. Stwierdzono, że problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego została ujęta nieadekwatnie do jej współczesnego znaczenia. Dostępność do świadczeń zdrowotnych rozpatrzono ogólnie, gdyż tylko w aspekcie ich osiągalności. Założenia, zaś koncepcji tworzenia potencjału łóżkowego planowanego do rozwinięcia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny nie uwzględniają obecnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i wymagają przewartościowania. W podsumowaniu zwrócono uwagę na dylematy, jakie się pojawiają w przypadku jednostronnego promowania jednej z kategorii bezpieczeństwa narodowego, tj. bezpieczeństwa militarnego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10933
DOI: 10.14746/ps.2014.1.31
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31. SKARZYNSKI.pdf102.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.