Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Skrzypczak, Waldemar; Luzak, Paweł
  Jednym z elementów, wpływających na obronność państwa i kształtujących stan bezpieczeństwa narodowego państw jest posiadany przez nie przemysłowy potencjał obronny. Stanowi on jedną z pozamilitarnych części składowych systemu obronności państwa. Polski przemysł obronny tworzy około 150 podmiotów o zróżnicowanym profilu produkcji i wielkości. Podstawę przemysłowego potencjału obronnego Polski stanowią podmioty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Obecną kondycję PPO należy uznać za niezadawalającą. Przy rosnącej konkurencji i szybko konsolidującym się rynku, brak zmian może doprowadzić do marginalizacji polskiej „zbrojeniówki”.
 • Item
  Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Swół, Jan
  Zagadnienie bezpieczeństwa mimo krótkiego rozwoju nauki o nim w Polsce, doczekało się stosunkowo bogatego dorobku naukowego. Autor zainteresował się jego stanem, po ukazaniu się kolejnego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych omawiającego stan bezpieczeństwa w 2012 roku. W artykule znajdziemy krótkie nawiązanie do wieloznaczności pojęcia „bezpieczeństwo” oraz problemów z jego obiektywną oceną. Autor odwołując się do literatury, przybliża czynniki mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu danych statystycznych, podejmowana jest próba ukazania efektywności działań niektórych służb policyjnych. W treści artykułu stawiane są pytania, na które autor najczęściej nie udziela odpowiedzi, inspirując tym samym czytelnika, do własnych przemyśleń i formułowania ocen. Odwołując się natomiast do danych i wskaźników statystycznych, stara się wykazać jak wieloznacznie można i należy interpretować dane statystyczne. W artykule znajdziemy uzasadnienie dla tezy, że statystyka nie powinna być celem, a narzędziem służącym przybliżeniu do prawdy w zakresie zagrożeń kryminalnych. Z tego narzędzia należy korzystać jednak w sposób umiejętny.
 • Item
  Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Hajder, Krzysztof
  Bezpieczeństwo socjalne osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia i ich rodzin zapewniane jest z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów zarówno pieniężnych, jak i w postaci wsparcia rzeczowego. Podstawowym elementem zabezpieczenia socjalnego jest jednak system zasiłków dla bezrobotnych. W literaturze przedmiotu można znaleźć przeciwstawne poglądy o roli funkcji motywacyjnej zasiłków i ich wpływie na poziom bezrobocia. Zwolennicy koncepcji neoklasycznych podkreślają negatywny wpływ wymiaru zasiłków na poziom bezrobocia i czas pozostawania bez pracy. Przedstawiciele nurtów keynesowskich z kolei wykazują, że nie ma negatywnej korelacji pomiędzy poziomem zasiłków i stopą bezrobocia. Względną zgodność badań i poglądów można dostrzec w obserwacjach i wnioskach dotyczących związków okresu poboru zasiłków i jego negatywnym wpływie na czas pozostawania bez pracy. Dowodem na słuszność takich wniosków stanowią zarówno globalne dane statystyki Eurostatu, jak i szczegółowe badania przeprowadzone w Niemczech (po reformach Hartza), a także polskie analizy wdrażania modelu flexicurity. Odmienne wnioski natomiast można sformułować po analizie przykładu duńskiego, który wskazuje, że można utrzymywać stabilizację na rynku pracy przy jednych z najwyższych na świecie zasiłkach dla bezrobotnych i długim okresie uprawnień do ich poboru. Model duński pokazuje, że można skutecznie łączyć elastyczność rynku pracy z wysokim stop¬niem bezpieczeństwa socjalnego.
 • Item
  The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Sługocki, Waldemar
  The article presents the Polish experience resulting from implementing European Union’s cohesion policy in 2004-2006 and some experiences as well as the effects of funds from the Eu¬ropean budget in 2007-2013. The effects of structural funds implementation on the development of Polish regions was is also presented in a synthetic manner, including their effect in the socio-economic situation in Poland as a whole. Issues pertaining to the influence of European intervention into the elimination of disproportions between Poland and the richer EU states have are also touched upon. The last part of the work mentions the role of funds from the EU budget in cushioning the effects of the economic downturn.
 • Item
  Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Jaźwiński, Ireneusz
  In the context of the growing significance of economics in national security, a high level of importance should be ascribed to economic security policy (ESP), which is an important factor of impact on the state and its functions. The effectiveness and efficiency in which national secu¬rity is shaped depends on how policies are conducted in economic security. This study aims to present the concept of economic security policy taking into account selected determinants in re¬spect to its theory and practice in the example of White Book on National Security of the Republic of Poland (WBNSRP). The study advances a concept embracing the essence of such a policy, as well as its definition. The study also examines issues related to the notion and scope of eco¬nomic security policy. In this regard, it’s fundamental markers and elements are mentioned, ones that taken into account, lend themselves to a more efficient analysis in this field. Moreover, there is an outline of economic security potential and threats, as well as the respective elements in the morphological system, including its instruments. Finally, there is a discussion of the White Book on National Security of the Republic of Poland in terms of ESP, including societal aspects.
 • Item
  Bezpieczeństwo społeczne we współczesnej Kambodży: kwestia pedofilii i seksturystyki jako jeden z aspektów handlu dziećmii
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Marcinkowska, Katarzyna
  Artykuł prezentuje pewien zakres problemów społecznych we współczesnej Kambodży, będących efektem przemian politycznych oraz uwarunkowań ekonomicznych w państwie. Omawianym procederem jest kwestia pedofilii i seksturystyki, która stanowi formę handlu dziećmi i jest zjawiskiem rozwijającym się na podłożu niekorzystnej sytuacji gospodarczej państwa. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy omawianych zjawisk jak również obraz sytuacji we współczesnej Kambodży. Przedstawiono także organizacje pozarządowe podejmujące działania w celu likwidacji problemów społecznych oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.
 • Item
  Humanitarian Intervention. Selected Aspects
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Kwiatkowska, Edyta
  The following essay describes the idea of humanitarian intervention in relation to civil-mili¬tary cooperation. In the first part it presents the definition of the concept, its characteristics as well as the brief history of its development. Second part describes the issues of legality and legitimacy of humanitarian intervention. Third part concentrates on relations between civil and mili¬tary actors, co-operation of their tasks based on the example of CIMIC, as well as the challenges remaining to make their coexistence successful. For better presentation of the complexity of the issue, in the last part are presented lessons learned from humanitarian intervention in Kosovo. Article ends with short presentation of future prospect for improvement of civil-military cooperation in humanitarian interventions.
 • Item
  The Impact of Contemporary Environmental Migrations on International Security
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Staszkiewicz, Zofia
  The 20th and 21st century is a period of great changes, with the civilization-enhancing digital revolution on the one hand and the emergence of new global threats on the other hand. Unarguably, global warming is among the most serious challenges, bringing about dire consequences for humans, the environment and the international security. One of them is the phenomenon of contemporary environmental migrations, which was until recently marginalized, and today causes deep concerns of the entire international community. The purpose of this article is to characterize the problem of contemporary environmental migrations, present the predictions regarding its further development, and discuss its effects on the individuals affected, states and international relations.
 • Item
  Rozmowy sześciostronne – dyplomatyczne wyzwanie wobec problemu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Strnad, Grażyna
  Rozmowy sześciostronne prowadzone między Koreą Północną, Koreą Południową, Stanami Zjednoczonymi, ChRL, Rosją i Japonią na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2003 r. Ich celem jest przekonanie Pjongjangu do rezygnacji z programu nuklearnego w zamian za międzynarodową pomoc gospodarczą. Pomimo wielu deklaracji Korea Północna nie zrezygnowała ze swoich atomowych aspiracji i nie zamknęła reaktora w głównym ośrodku północnokoreańskiego programu jądrowego w Yongbyon. Publiczne oświadczenie Korei Północnej o posiadaniu broni jądrowej w 2002 r., a następnie przeprowadzenie prób atomowych w 2006 r. i 2009 r. pokazało, że szantaż nuklearny jest metodą prowadzenia polityki umożliwiającą funkcjonowanie północnokoreańskiego reżimu.
 • Item
  Continuity and Change in Turkish Foreign Policy During the JDP Governments
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Dogan, Erhan
  There has been a wide debate in Turkey about the changing orientations, directions and con¬ducts of Turkish Foreign Policy (TFP) during the JDP governments. This article examines the JDP era with reference to some structural changes such as change in Turkey’s foreign trade pro- file, change on Turkish citizens travel destinations and changing composition of incoming tour¬ists to Turkey, change in Turkey’s culture industry and exportation of Turkey’s culture products abroad, change in foreign direct investments to Turkey. The article also examines the ideational parameters of JDP’s foreign policy based on the writings and speeches of Ahmet Davutoglu as intellectual architect and then as JDP government’s Minister of Foreign Affairs fully in charge of design and conduct of foreign policy. The article basically concludes that the change on TFP has been based on some deeper changes in Turkey at economic, political and sociological level since 1983. These domestic and international structured changes, interpreted by Davutoglu in a particular way led to the change and the change debate on Turkish Foreign Policy.
 • Item
  Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Grabowski, Wojciech
  Subregion Zatoki Perskiej, z racji występowania na jego obszarze zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, jest areną rywalizacji o wpływy nie tylko mocarstw regionalnych, ale także spoza Bliskiego Wschodu. Aby państwa mogły skutecznie prowadzić rywalizację, muszą posiadać potęgę. Niniejszy artykuł podejmuje analizę czynników stanowiących o potędze państw subregionu, która jest niezbędna do zrozumienia obecnego układu sił w Zatoce Perskiej. Analiza ta została oparta o triadę amerykańskiego politologa Josepha Nye, który wyróżnił potęgę miękką, twardą i rozważną. W rezultacie, autor artykułu przedstawił nie tylko obecny układ sił, ale także potencjalne układy sił w subregionie. W artykule podjęta została także próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, który z układów sił byłby najbezpieczniejszy dla Zatoki Perskiej.
 • Item
  The Role of the European Union in Conflict Resolution in Africa: Towards Comprehensive, Integrated and Long-Term Commitment?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Forysiński, Wojciech
  The overall aim of this article is to provide an insight into EU’s engagement and increasing role in conflict resolution in Africa. The question addressed in this article is about the nature and scope of this commitment. To that end, this article provides an up-to-date analysis of the instru¬ments committing the European Union to conflict resolution in Africa with a view to define and delimit, contextualize and measure its normative density. It takes a closer look at both unilateral instruments of the EU as well as those originating from the Union’s contractual relations with its African partners. It addresses a number of controversies generated by the normative: vertical and horizontal, institutional and functional fragmentation of the EU’s commitment to conflict resolu¬tion in Africa. The overarching argument presented in this article is that the European Union and its African partners need to move away from their dramatically fragmented partnership toward a more comprehensive, integrated and long-term regime for the EU’s engagement in conflict res¬olution in Africa.
 • Item
  The Need for Safety and the Development of Consumerism in Poland
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Pieszak, Eryk
  The development of consumerism in Poland falls on the last quarter of the century, the transition from controlled economy to free market economy. Elements of the consumer society, in which durables are becoming less and less important and the skillful manifestation of the social position by purchasing fashionable and, simultaneously, symbolic goods that quickly wear out despite their value is becoming more and more important, have reached us before. The essence of the process is that more and more frequently goods should be replaced by subsequent more up¬dated goods-symbols. The position in such an altered society regardless of the country where changes take place depends not on the amount of financial resources but the ability to exchange them for goods of the appropriate meaning. Therefore, in the consumer society one of the driving mechanisms is anxiety and fear connected with the lack of appropriate skills to adjust to changeable conditions.
 • Item
  A Method of Analysis of Acts of Unlawful Interference in Civil Aviation
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Siadkowski, Adrian
  This publication aims to present a model of civil aviation security system in Poland and the author’s own method of analysis of acts of unlawful interference in air travel according to the theory of J. Reason (so-called “Swiss cheese method”) specifically adopted for this purpose. An analytical approach demands defining an interferential safety subject in air travel, characteristics of the security system and its components as well as defining the catalogue of the acts of unlaw¬ful interference, which constitute the introduction to their analysis.
 • Item
  Polityka bezpieczeństwa Polski w kontekście geopolitycznych skutków konfliktu na Krymie
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Dobrowolska-Polak, Joanna
  Przez dwadzieścia pięć lat międzynarodowe środowisko Polski uważane było za stabilne i wolne od bezpośrednich zagrożeń militarnych. Kryzys na Ukrainie i interwencja zbrojna Rosji na Krymie podważyły to przekonanie. Naruszenie integralności Ukrainy przez Rosję winno spotkać się ze zdecydowaną reakcją społeczności międzynarodowej. Szczególnie zobligowane do działania wydają się być jednak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które - wraz z Rosją - są od 1994 r. gwarantami bezpieczeństwa, integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy. Do¬trzymanie przez nie złożonych obietnic można traktować jako probierz dotrzymania innych zobowiązań, w tym także tych, które wynikają z układów sojuszniczych. Międzynarodowe reperkusje zbrojnego konfliktu na Ukrainie mogą więc dotyczyć nie tylko przyszłego statusu Krymu i Ukrainy, ale także wiarygodności NATO, Unii Europejskiej (w tym Wielkiej Brytanii) oraz Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście konflikt na Ukrainie może stać się powodem wymuszającym przegląd oraz - być może - redefinicję założeń polskiej polityki bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Polski zostało bowiem oparte na trzech filarach: członkostwie w NATO oraz Unii Europejskiej i partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Spoiwem tych filarów jest przekonanie o dotrzymaniu zobowiązań sojuszniczych przez USA oraz partnerów z UE i NATO. Artykuł traktuje o ewolucji polskiej polityki bezpieczeństwa. Autorka skupia się na ocenie wagi przykładanej przez Polskę do związków sojuszniczych z NATO, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi i zastanawia się nad wpływem, jaki mogą na nie wywrzeć naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy przez Rosję oraz reakcja głównych aktorów stosunków międzynarodowych regionu euroatlantyckiego na ten fakt.
 • Item
  Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Polski
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Sobczak, Jacek
  Wielokrotnie podejmowano próby sformułowania definicji mniejszości narodowych i etnicznych. Kwestia ta zaprzątała uwagę licznych instytucji i organizacji międzynarodowych. Została uregulowana w Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej Karcie Języków Regionalnych. W Polsce na straży praw mniejszości narodowych stoi dyspozycja art. 35 Konstytucji oraz uchwalona 6 stycznia 2005 r., a później nowelizowana Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. W akcie tym jednak nie zdefiniowano pojęcia mniejszości, zaś treścią ustawy objęto jedynie niektóre z zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych. Znaczącym ograniczeniem ustawowym jest żądanie, aby przodkowie poszczególnych mniejszości zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczpospolitej co najmniej od stu lat. Za mniejszości narodowe ustawodawca uznał jedynie dziewięć mniejszości narodowych oraz cztery mniejszości etniczne, przy czym w ustawie nie sprecyzowano wymogów różniących mniejszość narodową od etnicznej. Z dobrodziejstwa ustawy nie mogą, jak się okazuje, skorzystać przedstawiciele mniejszości wietnamskiej, francuskiej, amerykańskiej, greckiej, włoskiej i innych, dlatego że ustawodawca nie wymienił ich expressis verbis. Dyskusyjne jest przy tym, czy można uznać, że przedstawiciele wspomnianych mniejszości nie zamieszkiwali w przeszłości terytorium polskiego. Historia poświadcza, iż mieszkańcami Polski byli przecież jeszcze przed rozbiorami Włosi, Francuzi, Grecy, we Lwowie, Kamieńcu itd. Oczywiście nie mieszkali na tym obszarze Wietnamczycy czy Arabowie. Analiza ustawy wska¬zuje, że jest ona zgodna z aktami prawa międzynarodowego. Zauważyć jednak należy, że w chwili obecnej przedstawiciele różnych mniejszości, w tym także mieszkających w Polsce od setek lat, stają się obiektami ataków ze strony członków polskiego społeczeństwa. Dotyczy to Żydów, Tatarów, Arabów, Karaimów. Ataki te są bezpardonowe zwłaszcza wówczas, gdy przedstawiciele mniejszości nie należą do chrześcijan. Skonstatować należy niezrozumiałą obawę przed uchodźcami i złe traktowanie uchodźców także przez organy państwa, na co zwraca uwa¬gę Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • Item
  Polish Civil Security in Regional Context
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Brazova, Vera-Karin
  The chapter provides an overview of the civil security in Poland. At the beginning, the notion of civil security is explained and delimitated using the most common current definitions related to civil security, such as civil protection or disaster management. Theoretical conceptualizations from the Polish literature on the subject are included as well. In the second part of the chapter, main outlines of the civil security in Poland are presented based on peoples’ perception of non-military threats. This is done based on the data fromEurobarometer surveys from 2011 and 2012, both of which had a civil security component. Here, also the regional context is brought into debate, as the outcomes for Poland are compared with the ones for the Visegrad Group and with those for the whole EU. In the third and the last section, the organization of civil security in Poland is outlined, together with the appreciation of the role of the non-governmental (i.e. civic and for-profit/private) sector. The section then proceeds with the understanding of civil security as provided by the extant Polish legislation. Such understanding and practice is then compared with the theoretical approaches which were provided at the beginning. Peoples’ perceptions, too, are brought again into the forefront as they are linked here to the actual civil security practice in Poland.
 • Item
  Health Security in the White Book on National Security of the Republic of Poland - A Review of Provisions
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Skarżyński, Mirosław
  The paper reviews the provisions of the White Book on National Security of the Republic of Poland. It states that the issue of health security is not given adequate significance there. The accessibility of health services is considered, in general, solely in terms of their availability. The assumptions concerning the concept of providing the number of beds required in a state of threat to national security and in time of war do not take into account the current socio-economic conditions and need to be reviewed. The conclusions emphasize the dilemmas that emerge as a result of the unilateral promotion of a single category of national security, that is military security, in the context of ensuring health security.
 • Item
  Konwencja dotycząca statusu uchodźców a praktyka turecka. Problem przybyszów zza wschodniej granicy
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Szkudlarek, Magdalena
  Celem publikacji jest podjęcie próby przeanalizowania polityki, jaką Turcja prowadzi wobec obcokrajowców poszukujących schronienia na jej terytorium. O ważkości zagadnienia zadecydowała w ostatnich latach przede wszystkim tocząca się w Syrii wojna domowa, w wyniku której na terytorium Turcji znalazło się ponad 700 tysięcy Syryjczyków. Szczególne w tym kontekście kontrowersje budzi fakt stosowania przez Turcję podwójnych standardów w przedmiocie nadawania imigrantom konwencyjnego statusu uchodźcy. Państwo to, jako jedno z czterech na świecie, w momencie przystępowania do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i Protokołu nowojorskiego zastrzegło sobie prawo do stosowania w tej materii tzw. kryterium geograficznego. W efekcie, o ile status uchodźcy nadany być może osobom przybywającym zza zachodnich granic Turcji, o tyle uciekinierzy z państw takich, jak Syria, Iran, czy Irak z formalnego punktu widzenia są „poszukującymi schronienia” (tur. sığınmacı). To zaś oznacza brak ich konwencyjnej ochrony. Celem artykułu jest jednak nie tylko przeanalizowanie prawnego i rzeczywistego położenia, w jakim znajdują się ofiary syryjskiej wojny domowej, przybywające na terytorium Turcji, a także próba przewidzenia scenariusza rozwoju tejże sytuacji. Celem uczynienia analizy możliwie najbardziej rzetelną, odwołano się zarówno do anglo, jak i tureckojęzycznych materiałów źródłowych.
 • Item
  Refugee Question as an International Global Problem
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Potyrała, Anna
  The problem of refugees is a phenomenon characteristic of contemporary international relations. It can take an individual form (as a result of individual persecutions of a racial, religious, national or political character) or the form of mass relocations, especially in the face of military conflicts or general breaching of human rights. The purpose of this paper is to present the refugee question as an international global problem that may appear in any region of the world, impacting the situation of states and societies, that is perceived as both a threat and a fundamental challenge for the entire international community.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego