Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 32
 • Item
  Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ) Skrzypczak, Waldemar; Luzak, Paweł
  Jednym z elementów, wpływających na obronność państwa i kształtujących stan bezpieczeństwa narodowego państw jest posiadany przez nie przemysłowy potencjał obronny. Stanowi on jedną z pozamilitarnych części składowych systemu obronności państwa. Polski przemysł obronny tworzy około 150 podmiotów o zróżnicowanym profilu produkcji i wielkości. Podstawę przemysłowego potencjału obronnego Polski stanowią podmioty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Obecną kondycję PPO należy uznać za niezadawalającą. Przy rosnącej konkurencji i szybko konsolidującym się rynku, brak zmian może doprowadzić do marginalizacji polskiej „zbrojeniówki”.
 • Item
  Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Swół, Jan
  Zagadnienie bezpieczeństwa mimo krótkiego rozwoju nauki o nim w Polsce, doczekało się stosunkowo bogatego dorobku naukowego. Autor zainteresował się jego stanem, po ukazaniu się kolejnego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych omawiającego stan bezpieczeństwa w 2012 roku. W artykule znajdziemy krótkie nawiązanie do wieloznaczności pojęcia „bezpieczeństwo” oraz problemów z jego obiektywną oceną. Autor odwołując się do literatury, przybliża czynniki mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu danych statystycznych, podejmowana jest próba ukazania efektywności działań niektórych służb policyjnych. W treści artykułu stawiane są pytania, na które autor najczęściej nie udziela odpowiedzi, inspirując tym samym czytelnika, do własnych przemyśleń i formułowania ocen. Odwołując się natomiast do danych i wskaźników statystycznych, stara się wykazać jak wieloznacznie można i należy interpretować dane statystyczne. W artykule znajdziemy uzasadnienie dla tezy, że statystyka nie powinna być celem, a narzędziem służącym przybliżeniu do prawdy w zakresie zagrożeń kryminalnych. Z tego narzędzia należy korzystać jednak w sposób umiejętny.
 • Item
  Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Hajder, Krzysztof
  Bezpieczeństwo socjalne osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia i ich rodzin zapewniane jest z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów zarówno pieniężnych, jak i w postaci wsparcia rzeczowego. Podstawowym elementem zabezpieczenia socjalnego jest jednak system zasiłków dla bezrobotnych. W literaturze przedmiotu można znaleźć przeciwstawne poglądy o roli funkcji motywacyjnej zasiłków i ich wpływie na poziom bezrobocia. Zwolennicy koncepcji neoklasycznych podkreślają negatywny wpływ wymiaru zasiłków na poziom bezrobocia i czas pozostawania bez pracy. Przedstawiciele nurtów keynesowskich z kolei wykazują, że nie ma negatywnej korelacji pomiędzy poziomem zasiłków i stopą bezrobocia. Względną zgodność badań i poglądów można dostrzec w obserwacjach i wnioskach dotyczących związków okresu poboru zasiłków i jego negatywnym wpływie na czas pozostawania bez pracy. Dowodem na słuszność takich wniosków stanowią zarówno globalne dane statystyki Eurostatu, jak i szczegółowe badania przeprowadzone w Niemczech (po reformach Hartza), a także polskie analizy wdrażania modelu flexicurity. Odmienne wnioski natomiast można sformułować po analizie przykładu duńskiego, który wskazuje, że można utrzymywać stabilizację na rynku pracy przy jednych z najwyższych na świecie zasiłkach dla bezrobotnych i długim okresie uprawnień do ich poboru. Model duński pokazuje, że można skutecznie łączyć elastyczność rynku pracy z wysokim stop¬niem bezpieczeństwa socjalnego.
 • Item
  The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Sługocki, Waldemar
  The article presents the Polish experience resulting from implementing European Union’s cohesion policy in 2004-2006 and some experiences as well as the effects of funds from the Eu¬ropean budget in 2007-2013. The effects of structural funds implementation on the development of Polish regions was is also presented in a synthetic manner, including their effect in the socio-economic situation in Poland as a whole. Issues pertaining to the influence of European intervention into the elimination of disproportions between Poland and the richer EU states have are also touched upon. The last part of the work mentions the role of funds from the EU budget in cushioning the effects of the economic downturn.
 • Item
  Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014) Jaźwiński, Ireneusz
  In the context of the growing significance of economics in national security, a high level of importance should be ascribed to economic security policy (ESP), which is an important factor of impact on the state and its functions. The effectiveness and efficiency in which national secu¬rity is shaped depends on how policies are conducted in economic security. This study aims to present the concept of economic security policy taking into account selected determinants in re¬spect to its theory and practice in the example of White Book on National Security of the Republic of Poland (WBNSRP). The study advances a concept embracing the essence of such a policy, as well as its definition. The study also examines issues related to the notion and scope of eco¬nomic security policy. In this regard, it’s fundamental markers and elements are mentioned, ones that taken into account, lend themselves to a more efficient analysis in this field. Moreover, there is an outline of economic security potential and threats, as well as the respective elements in the morphological system, including its instruments. Finally, there is a discussion of the White Book on National Security of the Republic of Poland in terms of ESP, including societal aspects.