Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10943
Title: Zastosowanie teorii językoznawczych w programowaniu: transkrypcja fonemiczna i ograniczenia fonotaktyczne
Other Titles: The application of linguistic principles in programming: Phonemic transcription and phonotactic constraints
Authors: Pietrala, Dawid
Advisor: Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna. Promotor
Keywords: Programowanie
Programming
Język
Language
Językoznawstwo
Linguistics
Fonotaktyka
Phonotactics
Transkrypcja
Transcription
Issue Date: 11-Jun-2014
Abstract: Głównym celem pracy jest przedstawienie procesu projektowania, tworzenia i wykorzystania dwóch aplikacji, Transkryptora oraz Kalkulatora Fonotaktycznego, które zostały stworzone przez autora dysertacji w ramach jego prac nad automatyczną transkrypcją tekstów i fonotaktyką. Transkryptor jest narzędziem pozwalającym na szybką konwersję tekstu w języku angielskim z reprezentacji ortograficznej do formatu ustandardyzowanej transkrypcji fonemicznej. Wynik konwersji znajduje zastosowanie w pracy dydaktycznej, jak i badawczej. Drugie narzędzie pozwala na obliczenie poziomu preferencyjności zbitek zgodnie z założeniami fonologii Bitów i Wiązań. Wykorzystanie programu w znaczny sposób usprawnia proces obliczania preferencyjności zbitek. Przedłożona praca przedstawia cały proces opracowania aplikacji, gdyż prezentuje opis dostępnej w danych obszarach wiedzy stanowiącej podstawę teoretyczną dla narzędzi. Następnie dysertacja szczegółowo opisuje obie aplikacje prezentując algorytmy w formie pseudokodu. W ostatniej części pracy zaprezentowano wyniki szeregu badań (w tym badań własnych autora) przeprowadzonych przy użyciu opisywanych narzędzi.
The major aim of this dissertation is to present the process of designing, developing and deploying two applications, Transkryptor and the Phonotactic Calculator, created by the author in the course of his studies of the automatic text transcription and phonotactics. Transkryptor is a tool which allows for quick transcription of an orthographical representation of a piece of text in English into a standardized phonemic notation. The result of the operation can be used for didactic or research purposes. The second tool allows for calculating the cluster preferability within the Beats-and-Binding theory of phonology. Thanks to the application, preferability computations can be performed in a more efficient way. The thesis presents the entire process of development of the applications as it starts with the description of the state-of-the-art knowledge in the areas which comprise the theoretical base for the programs. Then, both applications are described in detail, with pseudo-coded algorithms provided. Finally, the dissertation presents a number of studies (including ones carried out by the author of the thesis) conducted with the help of the tools.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/10943
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phd_pietrala.pdf
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.