Doktoraty (WA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 100
 • Item
  Wybrane aspekty rozumienia ironii przez jednojęzyczne dzieci polskie i dwujęzyczne dzieci polsko-angielskie: Badanie porównawcze
  (2023) Jaworska-Pasterska, Dorota; Cieślicka, Anna B. Promotor
  Badanie skupia się na trzech kluczowych elementach rozumienia ironii: rozpoznaniu przekonania, intencji, oraz nastawienia osoby mówiącej. Uczestnikami były dwujęzyczne dzieci polsko-angielskie oraz jednojęzyczne dzieci polskie należące do trzech grup wiekowych: młodsze dzieci (6-8 lat), starsze dzieci (10-12 lat) i nastolatki (14-16 lat). Analizy ilościowe wykazały, że w przypadku rozumienia ironii przewaga osób dwujęzycznych pojawia się na późnym etapie rozwoju poznawczego. Dwujęzyczne nastolatki odczytały ironiczną intencję lepiej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy w ironicznych komentarzach mających postać asercji, aktów komisywnych, ekspresywnych i deklaratywnych. Analizy jakościowe wykazały, że u młodszych dzieci umiejętność rozpoznania ironii i jej humorystycznego charakteru może pojawić się już między szóstym a ósmym rokiem życia. Z kolei wyniki uzyskane w grupie starszych dzieci i nastolatków wykazały brak silnie nacechowanych emocjonalnie negatywnych percepcji ironii, co jest zgodne z „efektem języka obcego” – doświadczanym przez osoby dwujęzyczne poczuciem oderwania od treści afektywnych prezentowanych w drugim lub obcym języku. Podsumowując, badanie stanowi istotny pierwszy krok przybliżający nam zrozumienie tego, w jaki sposób jedno- i dwujęzyczne dzieci dekodują ironiczne treści. The study investigates three key aspects of irony comprehension: speaker belief, speaker intent, and speaker attitude recognition. Participants were Polish monolinguals and Polish-English bilinguals belonging to three age groups: younger children (aged 6-8), older children (10-12 years of age), and teenagers (ages 14-16). A bilingual advantage for irony comprehension has been found to emerge at a late stage of cognitive development. Quantitative analyses found that bilingual teenagers decoded ironic speaker intent significantly better than their monolingual peers in ironic comments expressed by assertive, commissive, expressive, and declarative speech acts. Qualitative analysis demonstrated that young children’s recognition of irony and their ability to appreciate the humour function of irony may emerge as early as at between six and eight years of age. The findings obtained for the older children and teenage bilingual groups point to lack of highly emotionally-valenced negative perceptions of irony – a finding in line with the "foreign-language effect”, according to which bilinguals experience a sense of etachment from the affective content presented in their second/foreign language. Taken together, the current findings are an important first step in expanding our knowledge of how mono- and bilingual children make sense of ironic content.
 • Item
  Zglobalizowana brytyjskość: Fenomen kulturowy Formuły 1 w świetle teorii globalizacji
  (2023) Chuda, Renata ; Kaźmierczak, Janusz. Promotor
  Niniejsza rozprawa przedstawia sposób, w jaki Formuła 1, zachowując swój brytyjski charakter, stała się globalnym fenomenem kulturowym. Model teoretyczny rozpatruję globalizację głównie poprzez teorię krajobrazów A. Appaduraia, tj. współistniejące: etnokrajobraz, ideokrajobraz, krajobraz medialny, technologiczny i finansowy; teoria ta uzupełniona jest dodatkowymi krajobrazami: emokrajobrazem, krajobrazem językowym, ekokrajobrazem, krajobrazem internetowym i krajobrazem sportowym, oraz innymi perspektywami na globalizację: coś-nic, glokalizacją, grobalizacją i hybrydyzacją. Historia motoryzacji aż do powstania Formuły 1 przedstawiona jest w rozdziale drugim jako tło dla analizy jakościowej szerokiego wyboru tekstów, przeprowadzonej z użyciem zarysowanego powyżej modelu teoretycznego w rozdziałach od trzeciego do siódmego. Każdy z rozdziałów od drugiego do szóstego kończy się sekcją omawiającą obecność poszczególnych aspektów Formuły 1 w literaturze popularnej. W empirycznej części dysertacji najpierw pokazano przepływy ludzi i idei wewnątrz i wokół świata Formuły 1, tj. etnokrajobraz i ideokrajobraz, uzupełnione o emokrajobraz. Następnie przedstawiono krajobraz medialny (podzielony na tradycyjne i nowe media), aby zaprezentować medialną rzeczywistość Formuły 1. Analiza językowa wykazała, że językiem dyscypliny jest język angielski, oraz że jest on językiem specjalistycznym ze względu na używaną terminologię. Załączona lista terminów specjalistycznych potwierdza ten wniosek. Potem omówiono związek między Wielką Brytanią a Formułą 1 w odniesieniu do przepływu technologii. Dodatkowo analizie poddano ekokrajobraz, krajobraz internetowy i sportowy. Ponadto scharakteryzowano przepływy finansowe, oraz ich związki z technologią mające krajowe (UK) i globalne konsekwencje. Ostatni, siódmy rozdział omawia pozostałe perspektywy uzupełniające model teoretyczny Appaduraia. Jego końcową część stanowią przykłady lokalnego kolorytu wpływające na powstałą w Wielkiej Brytanii, a teraz zglobalizowaną królową sportów motorowych. The dissertation demonstrates how Formula 1, keeping its British character, has become a global cultural phenomenon.The theoretical framework sees globalisation primarily through A. Appadurai’s theory of scapes, i.e. coexisting ethnoscapes, ideoscapes, mediascapes, technoscapes and finanscapes, supplemented with additional scapes: emoscapes, linguascapes, ecoscapes, iScapes, and sportscapes, as well as other perspectives on globalisation, i.e. something – nothing, glocalisation, grobalisation and hybridisation. The history of motoring up to Formula 1 creation is provided in Chapter Two as background information for the qualitative analysis of a wide selection of relevant texts, done with the use of the abovementioned framework in Chapters Three to Seven. Each of the chapters Two to Six ends with a section portraying the presence of particular aspects of Formula 1 in popular literature. In the empirical part of the dissertation, firstly human movement and the flow of ideas inside and around the world of Formula 1 are presented, i.e. ethnoscapes and ideoscapes, supplemented with emoscapes. Next, the mediascapes are introduced (divided into traditional and new media) to show Formula 1’s media reality. The linguistic analysis of Formula 1 shows that the discipline’s language is English, and that it is a Language for Specific Purposes (LSP) due to the terminology used. The provided glossary supports the findings. Then, the relationship between Great Britain and Formula 1 regarding technology is discussed. Additionally, ecoscapes, iScapes and sportscapes are analysed. Subsequently, financial flows, and their junctures with technology having British and global consequences, are presented. The final, seventh chapter discusses the remaining perspectives complementing Appadurai’s framework. Its last section brings examples of local colour influencing the British-born, now globalised Queen of motorsports.
 • Item
  Badanie wzorców (mor)fonotaktycznych: studium porównawcze wybranych języków germańskich i słowiańskich
  (2023) Kononenko-Szoszkiewicz, Alona; Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna. Promotor; Dressler, Wolfgang Ulrich. Promotor
  Niniejsza rozprawa doktorska prezentuje wyniki badań w zakresie fonologii, w szczególności fonotaktyki i morfonotaktyki. Celem pracy było zbadanie i przeanalizowanie zbitek fonotaktycznych i morfonotaktycznych występujących w językach niemieckim, angielskim, polskim, ukraińskim i rosyjskim. W celu zbadania zbitek spółgłoskowych w tych językach, przyjęłam interdyscyplinarną perspektywę, wykorzystując dane korpusowe jako podstawowe źródło do zbadania preferencji fonotaktycznych. Wykorzystanie pisemnych danych korpusowych pozwoliło na zbadanie różnorodności występujących zbitek spółgłoskowych, ograniczeń charakterystycznych dla danego języka, a także częstotliwości występowania takich zbitek an początku, w środku, lub na końcu słowa. Niniejsza rozprawa doktorska jest spójnym tematycznie zbiorem czterech artykułów, dotyczących zbitek fonotaktycznych i morfonotaktycznych języków niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego, a także analizy wyników tych badań w odniesieniu do zależności występujących w językach polskim i angielskim (Zydorowicz et. al. 2016). W rozprawie doktorskiej skupiłam się przede wszystkim na analizie typów i częstotliwości występowania specyficznych zbitek spółgłoskowych obecnych w korpusach wybranych języków, ich statusie preferencyjnym według NAD oraz badaniu związku zachodzącego pomiędzy częstotliwością zbitek a ich preferencją. This PhD thesis aimed to investigate the phonotactic and morphonotactic patterns which occur in German, English, Polish, Ukrainian and Russian. To examine the consonant clusters within these languages, I adopted an interdisciplinary perspective by utilizing corpus data as the primary source to explore phonotactic preferences. The utilization of written corpus data allowed to investigate variety, language-specific constraints, and frequency of occurrence of consonant clusters in different word positions of the studied languages. This crucial information was then applied to draw comparative generalizations. Overall, my doctoral thesis is a compilation of four thematically related articles which investigate and compare phonotactic and morphonotactic patterns of German, Russian and Ukrainian with a reference to the existing research within this domain, primarily on Polish and English (Zydorowicz et. al. 2016). All four articles follow the same methodology for the exploration of phonotactic preferences of consonant clusters and apply the Net Auditory Distance principle (Dziubalska-Kołaczyk, 2014). In my thesis, I focused primarily on analyzing the types and frequencies of specific consonant clusters of selected languages, their preference status according to the NAD, and studying the relationship between the frequency of clusters and their preference.
 • Item
  Wczesne predyktory nabywania umiejętności czytania u początkujących ukraińsko-polskich dwujęzycznych czytelników: Badanie podłużne
  (2023) Kishchak, Viktoriia; Ewert, Anna. Promotor
  Rozprawa bada wczesne nabywanie umiejętności czytania u dzieci dwujęzycznych ukraińsko-polskich. Uczniów dwujęzycznych porównano z ich jednojęzycznymi (polsko- i ukraińskojęzycznymi) rówieśnikami pod kątem przebiegu nauki czytania oraz predyktorów sukcesu w tej nauce. Trzy grupy dzieci, jedna bilingwalna i dwie monolingwalne, przebadano dwukrotnie – na początku i pod koniec roku szkolnego. Badano umiejętności czytania (dekodowanie wyrazów i pseudowyrazów, rozumienie czytanych tekstów) oraz ich potencjalne predyktory (świadomość fonologiczna – PA, szybkie zautomatyzowane nazywanie – RAN, pamięć robocza, znajomość słownictwa, znajomość liter – LK, rozumienie tekstów słuchanych). Wyniki wykazały podobne zależności między poznawczymi podstawami umiejętności czytania u dzieci dwujęzycznych i jednojęzycznych. Dekodowanie wyrazów i umiejętność posługiwania się językiem mówionym stanowiły dwa odrębne komponenty umiejętności czytania ze zrozumieniem. U dzieci dwujęzycznych najlepszymi predyktorami umiejętności dekodowania, zarówno w języku pierwszym jak i drugim, były PA, RAN i LK. Podsumowując, rozwój umiejętności czytania u dzieci dwujęzycznych przebiega podobnie do rozwoju umiejętności czytania u dzieci monolingwalnych (przynajmniej w semi-transparentnych ortografiach), zaś umiejętności poznawcze i umiejętność czytania są ze sobą powiązane w obu językach.
 • Item
  Język rodzimy w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego. Praktyka i postawy polskich nauczycieli języka angielskiego
  (2023) Krzebietke, Weronika; Scheffler, Paweł. Promotor
  Praca bada praktyki i stosunek nauczycieli języka angielskiego do wykorzystywania języka polskiegow nauczaniu. Praca zawiera dwa rozdziały teoretyczne (historyczny oraz poświęcony przeglądowi najnowszych badań) oraz trzy rozdziały badawcze zawierające analizę ilościową,jakościową oraz dyskusję. Badanie opiera się na metodologii mieszanej. Uwzględniono dwie zmienne: doświadczenie nauczycieli (mierzone wlatach), oraz poziom zaawansowania nauczanych grup. W celu zapewnienia triangulacji danych, przeprowadzono ankietę na reprezentatywnej grupie nauczycieli, a następnie szereg wywiadów iobserwacji lekcji wybranej grupy nauczycieli. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z sześcioma pracownikami wiodących polskich uczelni specjalizującymi się w kształceniu nauczycieli. Wyniki niniejszej rozprawy mogą stanowić cenny wkład w badania nad praktyką nauczania języków obcych, jak również przyczynek do dyskusji na temat usystematyzowania kwestii wykorzystania języka ojczystego w kształceniu przyszłych nauczycieli.
 • Item
  Utracone i dodane w tłumaczeniu: Analiza korpusowa chińskich klasyfikatorów liczbowych w tłumaczeniu pomiędzy jęz. chińskim a jęz. angielskim
  (2023) Hu, Saizhu; Kilarski, Marcin. Promotor
  Chińskie klasyfikatory liczebnikowe występują pomiędzy liczebnikami lub zaimkami wskazującymi a rzeczownikami. Niniejsza rozprawa analizuje znaczenia wyrażane przez klasyfikatory i inne elementy frazy nominalnej oraz ich odzwierciedlenie w tłumaczeniu na język angielski, na podstawie ich funkcji semantycznych i pragmatycznych. Przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe na podstawie trzech samodzielnie utworzonych korpusów chińsko-angielskich zawierających 6700 par fraz bez przymiotników, 523 pary fraz z przymiotnikami oraz 645 par fraz z powieści Liu Cixina Problem trzech ciał. W oparciu o analizę częstotliwości i kolokacji klasyfikatorów, rozprawa ukazuje różnorodność wyrażanych przez nie znaczeń, również w kontekście związków frazeologicznych z rzeczownikami i przymiotnikami oraz ich funkcji leksykalnych/semantycznych i pragmatycznych. Jeśli chodzi o tłumaczenie klasyfikatorów, badanie pokazuje, że w celu wyrażenia równoważnych znaczeń w jęz. angielskim używane są takie elementy jak kwantyfikatory, liczba mnoga, przedimki, zaimki osobowe i wskazujące oraz rzeczowniki. W przeciwieństwie do funkcji semantycznych, funkcje pragmatyczne klasyfikatorów są częściej odzwierciedlone w tłumaczeniu na jęz. angielski. Wyniki te przyczyniają się do badań nad systemami klasyfikacji nominalnej, kognitywnymi mechanizmami przetwarzania języka oraz akwizycją języka chińskiego i angielskiego.
 • Item
  Sukces za wszelką cenę: Językowe narzędzia manipulacji w komunikacji korporacyjnej i zarządzaniu reputacją
  (2023) Napiórkowska-Łuczak, Anna; Kiełkiewicz-Janowiak, Agnieszka. Promotor
  Głównym celem badawczym pracy jest analiza mechanizmu manipulacji z perspektywy jej językowych przejawów w praktyce biznesowej, w szczególności w obszarach komunikacji korporacyjnej i zarządzania reputacją. Mając na uwadze ten nadrzędny cel, część teoretyczna obejmuje krytyczny przegląd wybranych teorii odnoszących się do wielowymiarowego pojęcia, jakim jest manipulacja oraz przedstawienie istniejących definicji kluczowych zagadnień niniejszej rozprawy. Część analityczna, oparta na metodologicznych założeniach krytycznej analizy dyskursu w ujęciu Normana Fairclougha (1989, 1995a, 1995b), poświęcona jest badaniu problemu stosowania retoryczno-dyskursywnych strategii manipulacji przez międzynarodowe korporacje w ich raportowaniu społecznej odpowiedzialności (CSR) w kontekście kryzysu wizerunkowego. Analizowany korpus danych badawczych składa się z wybranych raportów CSR wydanych w latach 2015-2020 przez znane międzynarodowe korporacje (Jerónimo Martins Polska S.A, Volkswagen Aktiengesellschaft i H&M Hennes & Mauritz AB), które w późniejszym czasie (niedługo po publikacji raportów) doznały poważnych strat wizerunkowych. Wyniki części analitycznej rozprawy potwierdzają, że korporacje, znane obecnie z nadużyć popełnionych w przeszłości, przedstawiały się jako odpowiedzialne społecznie i ekologicznie, manipulując odbiorcami raportów, aby kształtować swoją dobrą reputację i ukryć kontrowersyjne aspekty działalności. W tym celu korporacje formułowały fałszywe twierdzenia, które w połączeniu z innymi strategiami retoryczno-dyskursywnymi miały na celu manipulacyjnie ukryć lukę między oczekiwaniami interesariuszy a nieetycznymi, niezgodnymi z CSR praktykami korporacji.
 • Item
  Kompetencja interkulturowa w nauczaniu i uczeniu się języka niderlandzkiego w polskiej praktyce akademickiej
  (2023) Buczak, Mikołaj; Wach, Aleksandra. Promotor
  Niniejsze badanie eksploracyjne ma na celu zbadanie, w jakim stopniu i w jaki sposób studenci polskich niderlandystyk rozwijają kompetencję interkulturową na zajęciach z języka niderlandzkiego jako obcego. Przeprowadzone badanie wykazało, że kompetencja interkulturowa w umiarkowanym stopniu stanowi element dokumentacji programowej oraz materiałów dydaktycznych do języka niderlandzkiego. Wprawdzie zarówno nauczyciele, jak i studenci są pozytywnie nastawieni do nauczania interkulturowego, ale jego założenia są w umiarkowanym stopniu realizowane na zajęciach języka niderlandzkiego w polskiej praktyce akademickiej.
 • Item
  Wpływ słuchu muzycznego na wymowę języka obcego u polskich uczniów z zaawansowaną znajomością języka angielskiego
  (2023) Jekiel, Mateusz; Gąsiorowski, Piotr. Promotor
  Niniejszy projekt doktorski zgłębia wpływ słuchu muzycznego i doświadczenia muzycznego na przyswajanie wymowy języka obcego przez polskich uczniów języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. W tym celu przeprowadzono podłużne badanie fonetyczne na 50 polskich studentach filologii angielskiej uczęszczających na dwusemestralny kurs akcentu brytyjskiego. Badanie wykorzystuje akustyczną analizę mowy i ocenę słuchu muzycznego, a jego wyniki zawarto w trzech artykułach omawiających wpływ słuchu muzycznego i doświadczenia muzycznego na jakość samogłosek w języku drugim (Jekiel i Malarski 2021), czas trwania i redukcję samogłosek jako czynników kształtujących rytm języka (Jekiel 2022) oraz kontury intonacyjne (Jekiel i Malarski 2023). Badania omówione w niniejszej rozprawie doktorskiej dostarczają nowych dowodów na znaczenie słuchu i doświadczenia muzycznego w przyswajaniu wymowy języka obcego; w szczególności na to, że percepcja tonalna i pamięć rytmiczna mogą wpływać na przyswajanie segmentów oraz prozodii języka drugiego w kontekście formalnego nauczania.
 • Item
  Przetwarzanie semantyczne w języku rodzimym i obcym: Rola pamięci roboczej oraz rodzaju powiązań semantycznych
  (2023) Khanzhyn, Dmytro; Heuven, Walter van. Promotor; Rataj, Karolina. Promotor pomocniczy
  Ewolucja teoretycznych i empirycznych badań pamięci semantycznej przyczyniły się do lepszego zrozumienia relacji między językiem a systemem poznawczym. Niniejsza rozprawa obejmuje trzy badania eksperymentalne mające na celu uzupełnienie luk związanych z rolą jaką pamięć robocza i różne rodzaje relacji semantycznych odgrywają w przetwarzaniu semantycznym w języku rodzimym i obcym. W Badaniu 1 ustalono normy skojarzeniowe dla zestawu polskich słów. Wyniki wykazały, że semantycznie powiązane pary słów z testowanego zbioru są minimalnie powiązane skojarzeniowo. Ten sam zbiór słów został wykorzystany w Badaniu 2, które dostarczyło dowodów na to, że oceny powiązań semantycznych mogą być modulowane przez typ i stopień obciążenia pamięci roboczej. Wyniki wskazują, że na przetwarzanie semantyczne wpływa dostępność zasobów werbalnej pamięci roboczej oraz stopień pokrewieństwa semantycznego między słowami. Badanie 3 skupiło się na ocenie powiązań semantycznych par słów z różnymi typami powiązań skojarzeniowych w języku rodzimym i obcym. Wyniki wskazują na obecność podobnych mechanizmów rozprzestrzeniającej się aktywacji w pierwszym i drugim języku. Podsumowując, wyniki niniejszej rozprawy przyczyniają się do lepszego zrozumienia pamięci semantycznej oraz roli różnych typów powiązań semantycznych i różnych mechanizmów strategicznych w przetwarzaniu semantycznym w języku rodzimym i obcym.
 • Item
  Analiza dyskursywna (re-)konstruowania kobiecości, macierzyństwa i żałoby w wywiadach o doświadczeniu poronienia
  (2023) Sokalska-Bennett, Aleksandra; Pawelczyk, Joanna. Promotor
  Niniejsza rozprawa doktorska bada doświadczenie poronienia osadzone w dominujących dyskursach macierzyństwa, kobiecości i żałoby w kontekście pogłębionych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych z kobietami, które doznały wczesnej utraty ciąży. Punktem wyjścia moich rozważań są idee wspólnego wytwarzania wiedzy przez członków kultury (Burr 1995; Marecek et al. 2004), a w szczególności centralna rola języka w konstruowaniu rzeczywistości i jej dalszym podtrzymywaniu (Leeds-Hurwitz 2009). Rozpoznanie złożoności doświadczenia poronienia i jego indywidualnego charakteru w przypadku każdej straty wymaga zastosowania zintegrowanego jakościowego podejścia do analizy danych, raczej niż polegania na jednej perspektywie badawczej. Zastosowana w pracy szeroko pojęta analiza dyskursu, a w szczególności analiza konwersacji (CA), analiza kategoryzacji członkostwa (MCA), i psychologia dyskursywna (DP), pozwala na ustalenie dyskursywnych i społecznych powiązań między kobiecością, macierzyństwem, żałobą i poronieniem. Pozwala ona również na ujawnienie, w jaki sposób dyskursy traktujące o poronieniu przyczyniają się do społecznej tabuizacji i negowania tego doświadczenia; oraz zidentyfikowanie dyskursów dotyczących poronienia w celu pogłębienia wiedzy na temat tego doświadczenia.
 • Item
  Nowe podejście do badania interakcji z młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) z wykorzystaniem analizy dyskursu
  (2023) Maciejewska, Eliza; Pawelczyk, Joanna. Promotor
  Niniejsza praca doktorska wprowadza czytelnika do zorientowanego na język podejścia do badań nad spektrum autyzmu. Ukazuje ona wartość i znaczenie dyskursywnych metod analizy w przedefiniowywaniu praktyk komunikacyjnych osób autystycznych poprzez ukazanie ich funkcji w interakcji oraz podkreślenie roli neurotypowego rozmówcy w skutecznej komunikacji obu stron. Dysertacja składa się z trzech artykułów, które wzajemnie uzupełniają się. Pierwszy tekst skupia się na języku autystycznych adolescentów podczas wywiadu z neurotypowym badaczem. Artykuł identyfikuje praktyki komunikacyjne uczestników w świetle prototypowych cech języka autystycznego. Wyniki wskazują, jak poprzez zastosowanie metod analizy dyskursu praktyki te mogą zostać zinterpretowane w kontekście ich funkcjonalnej wartości w lokalnym kontekście interakcyjnym. Drugi artykuł koncentruje się na języku adolescentów z ASD w sytuacji terapeutycznej. Zastosowanie skoncentrowanych na języku metod analizy umożliwiło pozytywną interpretację autystycznych wypowiedzi, ukazując ich istotność w procesie interakcji lub postrzegając je jako strategie radzenia sobie osób autystycznych. Ostatni artykuł w serii skupia się na praktykach interakcyjnych terapeutów ASD. Wyniki pokazują, w jaki sposób konstruują oni swoje wypowiedzi, by utrzymać interakcję z autystycznymi klientami i rozwijać ich umiejętności językowe. Artykuł podkreśla, jak ważne jest zaangażowanie terapeuty w interakcję oraz wzajemna współpraca obu stron.
 • Item
  Jak nastrój wpływa na przetwarzanie języka rodzimego i obcego. Dowody behawioralne i elektrofizjologiczne
  (2022) Naranowicz, Marcin; Bromberek Dyzman, Katarzyna. Promotor; Thierry, Guillaume. Promotor
  Życie nigdy nie jest doświadczeniem neutralnym (Izard 2007). Nastrój (tj. ogólny stan afektywny) dyskretnie, ale znacząco wpływa na nasze procesy poznawcze, w tym na rozumienie języka (zobacz przegląd badań Naranowicz 2022). Wiele badań naukowych wykazało, że pozytywny nastrój można powiązać z myśleniem asymilacyjnym i opartym na heurystyce, a nastrój negatywny z myśleniem akomodacyjnym i zorientowanym na szczegóły (zobacz przegląd badań Forgas 2017). Co uderzające, podczas gdy coraz większą uwagę w badaniach poświęca się mechanizmom poznawczym zaangażowanym w rozumienie języka ojczystego (L1), niewiele wiadomo o tym, czy i jak pozytywny i negatywny nastrój wpływają na rozumienie języka obcego (L2; Kissler i Bromberek-Dyzman 2021). Można jednak przewidzieć, że nastrój pozytywny i negatywny mogą w różny sposób oddziaływać na rozumienie L1 i L2, biorąc pod uwagę, że coraz więcej dowodów wskazuje na to, że osoby dwujęzyczne doświadczają zmniejszonej wrażliwości na treści emocjonalne w L2 (zobacz przegląd badań Jończyk 2016), a także zwiększonej aktywacji ukrytych mechanizmów regulacji emocji w L2 niż L1 (Morawetz et al. 2017). Aby wypełnić tę lukę badawczą, niniejszy projekt doktorski miał na celu zbadanie, czy i jak pozytywny i negatywny nastrój wpływają na behawioralne i elektrofizjologiczne reakcje w L1 i L2, zwracając szczególną uwagę na mechanizmy poznawcze zaangażowane w rozumienie języka. Aby odpowiedzieć na to pytanie badawcze, przeprowadzono jeden eksperyment behawioralny (Artykuł naukowy 1, Naranowicz et al. 2022a) i dwa eksperymenty elektrofizjologiczne (Artykuł naukowy 2, Naranowicz et al. 2022b; Artykuł naukowy 3, Jankowiak et al. 2022), uzupełnione przez krytyczny przegląd literatury (Artykuł naukowy 4, Naranowicz 2022). We wszystkich trzech eksperymentach polsko-angielskie osoby dwujęzyczne były wprowadzane w pozytywny i negatywny nastrój za pomocą nienarracyjnych filmów animowanych i dokonywały oceny emocjonalności słów lub sensowności zdań w L1 i L2, podczas rejestracji ich reakcji elektrofizjologicznych i/lub behawioralnych.
 • Item
  Różnice indywidualne w przyswajaniu fonologii z perspektywy wielojęzyczności: badanie podłużne wśród młodzieży
  (2022) Krzysik, Iga; Wrembel, Magdalena. Promotor
  Celem niniejszej rozprawy było zbadanie roli różnic indywidualnych w procesie wielojęzycznego przyswajania fonologii przez młodzież – rodzimych użytkowników języka polskiego oraz uczących się języka angielskiego (L2) i niemieckiego (L3) w kontekście formalnej edukacji. Zestaw zadań mających na celu zbadanie wpływu różnic indywidualnych na rozwój fonologiczny w L2 i L3 został wykonany przez uczestników badania w trzech sesjach testowych na przestrzeni 10 miesięcy roku szkolnego. Zadania zawierały testy percepcji i produkcji w L2 i L3, a także pomiary wybranych czynników związanych z różnicami indywidualnymi (kontrola hamowania, pamięć fonologiczna, psychotypologia, historia i użycie języków oraz biegłość językowa w L2 i L3). Uzyskane wyniki wskazały, że proces rozwoju fonologicznego charakteryzował się stabilnością, ze znaczącymi zmianami w czasie w obrębie pojedynczych głosek. Nie znaleziono istotnych związków pomiędzy percepcją i produkcją a większością miar różnic indywidualnych. Dominacja języka pierwszego wykazana w środowisku i komunikacji uczestników badania mogła mieć istotny wpływ na tempo rozwoju wielojęzyczności.
 • Item
  Twierdzące zaimki nieokreślone: analiza morfoskładniowa
  (2022) Dekier, Jakub; Wiland, Bartosz. Promotor
  Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia morfoskładniową analizę twierdzących zaimków nieokreślonych (np. coś i ktoś). Według przedstawionej analizy afiksy używane do tworzenia trzech typów twierdzących zaimków nieokreślonych stanowią leksykalną realizację uniwersalnej hierarchii cech gramatycznych. Badanie porównawcze przeprowadzone dla potrzeb tej rozprawy pokazuje, że twierdzące zaimki nieokreślone mogą być podzielone na zaimki, które nie mają indywidualnego odniesienia (non-specific), zaimki, które mają konkretne indywidualne ale nieznane dla mówiącego odniesienie (specific unknown) i takie, których odniesienie jest znane mówiącemu (specific known). Te trzy rodzaje zaimków nieokreślonych mogą być fonologicznie wyrażone za pomocą jednej serii form (np. w języku polskim), dwóch (np. w języku gruzińskim) lub nawet trzech (np. w języku rosyjskim). Na podstawie tych obserwacji można argumentować, że istnieją trzy funkcjonalnie różne typy twierdzących afiksów nieokreślonych, pomiędzy którymi może występować synkretyzm (fonologiczna identyczność). Stwierdzone w badaniu porównawczym formy synkretyzmu afiksów nieokreślonych pozwalają na ustalenie ich paradygmatu. Kolejność form w tym paradygmacie ujawnia różne formy synkretyzmu z wyjątkiem wzoru ABA. Oznacza to, że twierdzące afiksy nieokreślone stanowią kolejną kategorię gramatyczną, która jest zgodna z generalizacją *ABA (Bobaljik 2007, 2012). Odkryte formy fonologicznej identyczność trzech typów twierdzących afiksów nieokreślonych, a także brak synkretyzmu typu ABA, wskazują na istnienie uniwersalnej składniowej hierarchii cech gramatycznych odpowiadającej tym afiksom. Zanalizowane typy afiksów nieokreślonych (non-specific, specific unknown i specific known) są formowane składniowo w konkretnej kolejności poprzez konstruowanie proponowanej hierarchii w sposób kumulatywny. W ten sposób strukturalnie mniejsze afiksy są składniowo zawarte w strukturze bardziej złożonych form, a każdy typ afiksu zawiera inną liczbę cech gramatycznych opartą na proponowanej hierarchii. Przedstawiona składniowa reprezentacja struktury twierdzących afiksów nieokreślonych pozwala nam na wyjaśnienie zaobserwowanych form synkretyzmu przy założeniach teorii składni znanej jako nanoskładnia (Starke 2009, 2011). Najważniejsze elementy tej teorii to Superset Principle, Elsewhere Principle i frazowa leksykalizacja struktury składniowej. Zaobserwowane formy synkretyzmu powstają, gdy jedna forma fonologiczna realizuje więcej niż jedną strukturę gramatyczną (Superset Principle). Struktury, które mogą być wyrażone za pomocą jednej formy fonologicznej, muszą jednocześnie odpowiadać przyległym elementom w paradygmacie (Elsewhere Principle), co wyklucza powstanie synkretyzmu typu ABA. W rozprawie argumentuję, że forma synkretyzmu widoczna w paradygmacie twierdzących afiksów nieokreślonych w danym języku zależy od liczby form fonologicznych, które leksykalizują zaproponowaną hierarchię cech gramatycznych.
 • Item
  Dryft fonetyczny w języku ojczystym u Polaków uczących się języka angielskiego: implikacje fonologiczne
  (2022) Wojtkowiak, Ewelina; Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna. Promotor; Schwartz, Geoffrey. Promotor
  Niniejsza praca doktorska stara się wypełnić lukę w danych dotyczących wpływu języka obcego na język ojczysty. Punktem wyjścia jest dla nas zasada równorzędnej klasyfikacji (ang. equivalence classification; Flege 1995), która to zakłada, że źródłem dwukierunkowej interakcji pomiędzy dwoma językami jest które kategorie zostaną uznane przez uczących się za identyczne w danej parze języków. Eksperyment fonetyczny badał początkowe spółgłoski zwarto-wybuchowe (dźwięczne i bezdźwięczne) oraz samogłoski w sekwencjach #CV w czasie rzeczywistym i pozornym. Dane zostały porównane z kontrolną grupą polskich osób jednojęzycznych. Wyniki eksperymentu wykazały, że efekty dryftu fonetycznego u studentów przechodzących trening fonetyczny w języku angielskim są dostrzegalne. Spółgłoski bezdźwięczne pozostały relatywnie niezmienione, podczas gdy kategoria dźwięczna była tą bardziej narażoną na wpływy międzyjęzykowe. Po porównaniu danych z języka polskiego z danymi z języka obcego w tej samej populacji, można było zauważyć, że kategoria bezdźwięczna w języku angielskim utworzyła nową kategorię, odseparowaną od swojego odpowiednika w języku polskim. W odróżnieniu do kategorii bezdźwięcznej, spółgłoski dźwięczne w obu językach były sklasyfikowane jako identyczne, przez co wykazywały duży stopień interakcji. Jeśli chodzi o samogłoski, dostrzec można było ekspansję przestrzeni samogłoskowej, przez co polskie samogłoski przesunęły się na bardziej peryferyjne pozycje. Te wyniki w dużej mierze replikowały wyniki zaobserwowane w innych parach językowych.
 • Item
  Ekspozycja na język angielski jako język obcy poprzez materiały wideo z napisami: wpływ napisów oraz modalności na wysiłek poznawczy, zrozumienie oraz przyswajanie słownictwa
  (2022) Baranowska, Karolina; Scheffler, Paweł. Promotor
  Celem pracy jest zbadanie wpływu oglądania materiałów wideo w języku angielskim jako obcym z różnymi rodzajami napisów (w języku ojczystym, w języku obcym i bez napisów) oraz w różnych modalnościach (audio, wideo, audio i wideo) na rozwój słownictwa w języku obcym, rozumienie i wysiłek poznawczy. Rozdział pierwszy zawiera przegląd literatury na temat wykorzystania filmów i napisów w nauczaniu języka angielskiego. Rozdział 2 koncentruje się na pojęciu wysiłku poznawczego, jego rodzajach i pomiarach, a także zawiera przegląd badań nad związkiem między oglądaniem filmów z napisami a wysiłkiem poznawczym. Rozdział 3 poświęcony jest modalności, rozumieniu i przyswajaniu słownictwa. Rozdział 4 stanowi opis badania empirycznego przeprowadzonego na potrzeby niniejszej rozprawy. 196 osób uczących się języka angielskiego na poziomie ponad średniozaawansowanym zostało przydzielonych do jednej z dziewięciu grup eksperymentalnych. Każdy uczestnik obejrzał klip wideo w określonej warunku. Przyswajanie słownictwa i rozumienie mierzono za pomocą testów, natomiast wysiłek poznawczy za pomocą kwestionariusza oraz metodologii podwójnego zadania. Rozdział 5 zawiera ogólną dyskusję wraz z implikacjami dla uczących się i nauczycieli języków obcych, a także sugestie dotyczące dalszych badań.
 • Item
  Motywacja przez autonomię na zajęciach języka angielskiego specjalistycznego: badania w działaniu dotyczące wpływu wdrożenia Modelu Matrix na uczenie się języka angielskiego specjalistycznego w środowiskach hybrydowych
  (2022) Stefanowicz-Kocoł, Anna; Siek-Piskozub, Teresa. Promotor
  W rozprawie zaproponowano kompleksowe podejście do procesu opracowywania i prowadzenia kursów ESP w hybrydowym środowisku uczenia się. Pierwsza część pracy ma charakter teoretyczny. Pierwszy rozdział przedstawia tło rozważań na temat uczenia się, nauczania i prowadzenia badań w obszarze ESP. Drugi rozdział analizuje potencjał i wyzwania, których instytucje edukacyjne, twórcy kursów, nauczyciele i uczniowie mogą oczekiwać od współczesnych technologii edukacyjnych. Rozdział trzeci przedstawia model, który może być wykorzystany w procesie przygotowania i realizacji kursów ESP. Druga część rozprawy testuje stosowalność modelu, skupiając się na analizie wzajemnego oddziaływania autonomii ucznia i motywacji do nauki ESP w środowisku hybrydowym. Rozdział czwarty przedstawia projekt, kontekst i wyniki eksperymentalnej eksploracji wpływu wprowadzenia zadania wspierającego autonomię na motywację studentów do nauki ESP. Rozdział piąty opisuje korelacyjne badanie stopnia gotowości studentów do autonomii, ich motywacji do nauki ESP i subiektywnie odczuwanej satysfakcji. Rozprawę kończy rozdział szósty, zawierający rekomendacje sformułowane na podstawie wyników dwóch opisanych powyżej badań, jednak wnioski wskazują wyraźnie, że proces dociekania musi być kontynuowany. W związku z tym rozdział zawiera również sugestie dotyczące dalszych badań w obszarze opracowywania i prowadzenia hybrydowych kursów ESP, a dokładniej mówiąc, w kwestii roli motywacji i autonomii w nauczaniu i uczeniu się ESP w środowisku hybrydowym.
 • Item
  Utrata rotyzujących wariantów wymowy w Anglii Południowo-Zachodniej
  (2021) Malarski, Kamil; Gąsiorowski, Piotr. Promotor; Wetterlin, Allison. Promotor
  Poniższa praca opisuje obecny stan adaptacji rotyzacji w hrabstwach: Kornwalia, Devon, Dorset. Pokazuje jak wymowa /r/ w pozycjach nieprzedsamogłoskowych jest zależna od zmiennych socjo-ekonomicznych, np. pochodzenia, stopnia zamożności, płci czy wieku.
 • Item
  Cielesność Nowych Indii: Ciało i mit w anglojęzycznej literaturze Indii po roku 2000
  (2021) Kłaniecki, Beniamin; Sikorska, Liliana. Promotor
  Rozprawa ta poświęcona jest wybranym powieściom pisarstwa anglojęzycznego Indii, powstałym po roku 2000. Ich analiza ma na celu ustalenie jak mity, rozumiane jako narracje religijne i kulturowe oraz ideologie polityczne, są przedstawiane w literaturze i jak są one obrazowane, krytycznie analizowane i wyobrażane na nowo za pomocą „ucieleśnienia,” tj. cielesnego rozszerzenia uosobienia, według którego kategorie płci i seksualności stanowią repozytoria znaczeń symbolicznych i wywrotowych. Głównym punktem odniesienia dla tego studium jest mit Nowych Indii, powstały w skutek liberalizacji gospodarczej kraju, która miała miejsce w latach 90-tych XX wieku. W odniesieniu do tego, jak powstawał ten mit oraz do zmian społeczno-politycznych, z którymi się wiąże (przyjęcie kapitalizmu neoliberalnego, zredefiniowanie klasy średniej i wzrost nacjonalizmu hinduskiego), odczytana zostanie „upłciowiona” cielesność bohaterów-mężczyzn. Męskość rozumiana jest tutaj jako ośrodek władz hegemonicznych, kształtujących Indie po 1990. Proces ten jednak zostaje podważony poprzez queerowanie, które obala imperatyw patriarchalnej heteronormatywności i następnie poddaje krytyce oraz rekonstrukcji mit Nowych Indii. Przez pryzmat nienormatywnej seksualności męskiej i trzeciej płci bohaterek-hidźr współczesne ideologie ekonomiczne, społeczne i narodowe Indii zostają zrewidowane i finalnie wyobrażone na nowo.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego