Zglobalizowana brytyjskość: Fenomen kulturowy Formuły 1 w świetle teorii globalizacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Globalised Britishness: The cultural phenomenon of Formula 1 in the light of globalisation theory

Abstract

Niniejsza rozprawa przedstawia sposób, w jaki Formuła 1, zachowując swój brytyjski charakter, stała się globalnym fenomenem kulturowym. Model teoretyczny rozpatruję globalizację głównie poprzez teorię krajobrazów A. Appaduraia, tj. współistniejące: etnokrajobraz, ideokrajobraz, krajobraz medialny, technologiczny i finansowy; teoria ta uzupełniona jest dodatkowymi krajobrazami: emokrajobrazem, krajobrazem językowym, ekokrajobrazem, krajobrazem internetowym i krajobrazem sportowym, oraz innymi perspektywami na globalizację: coś-nic, glokalizacją, grobalizacją i hybrydyzacją. Historia motoryzacji aż do powstania Formuły 1 przedstawiona jest w rozdziale drugim jako tło dla analizy jakościowej szerokiego wyboru tekstów, przeprowadzonej z użyciem zarysowanego powyżej modelu teoretycznego w rozdziałach od trzeciego do siódmego. Każdy z rozdziałów od drugiego do szóstego kończy się sekcją omawiającą obecność poszczególnych aspektów Formuły 1 w literaturze popularnej. W empirycznej części dysertacji najpierw pokazano przepływy ludzi i idei wewnątrz i wokół świata Formuły 1, tj. etnokrajobraz i ideokrajobraz, uzupełnione o emokrajobraz. Następnie przedstawiono krajobraz medialny (podzielony na tradycyjne i nowe media), aby zaprezentować medialną rzeczywistość Formuły 1. Analiza językowa wykazała, że językiem dyscypliny jest język angielski, oraz że jest on językiem specjalistycznym ze względu na używaną terminologię. Załączona lista terminów specjalistycznych potwierdza ten wniosek. Potem omówiono związek między Wielką Brytanią a Formułą 1 w odniesieniu do przepływu technologii. Dodatkowo analizie poddano ekokrajobraz, krajobraz internetowy i sportowy. Ponadto scharakteryzowano przepływy finansowe, oraz ich związki z technologią mające krajowe (UK) i globalne konsekwencje. Ostatni, siódmy rozdział omawia pozostałe perspektywy uzupełniające model teoretyczny Appaduraia. Jego końcową część stanowią przykłady lokalnego kolorytu wpływające na powstałą w Wielkiej Brytanii, a teraz zglobalizowaną królową sportów motorowych. The dissertation demonstrates how Formula 1, keeping its British character, has become a global cultural phenomenon.The theoretical framework sees globalisation primarily through A. Appadurai’s theory of scapes, i.e. coexisting ethnoscapes, ideoscapes, mediascapes, technoscapes and finanscapes, supplemented with additional scapes: emoscapes, linguascapes, ecoscapes, iScapes, and sportscapes, as well as other perspectives on globalisation, i.e. something – nothing, glocalisation, grobalisation and hybridisation. The history of motoring up to Formula 1 creation is provided in Chapter Two as background information for the qualitative analysis of a wide selection of relevant texts, done with the use of the abovementioned framework in Chapters Three to Seven. Each of the chapters Two to Six ends with a section portraying the presence of particular aspects of Formula 1 in popular literature. In the empirical part of the dissertation, firstly human movement and the flow of ideas inside and around the world of Formula 1 are presented, i.e. ethnoscapes and ideoscapes, supplemented with emoscapes. Next, the mediascapes are introduced (divided into traditional and new media) to show Formula 1’s media reality. The linguistic analysis of Formula 1 shows that the discipline’s language is English, and that it is a Language for Specific Purposes (LSP) due to the terminology used. The provided glossary supports the findings. Then, the relationship between Great Britain and Formula 1 regarding technology is discussed. Additionally, ecoscapes, iScapes and sportscapes are analysed. Subsequently, financial flows, and their junctures with technology having British and global consequences, are presented. The final, seventh chapter discusses the remaining perspectives complementing Appadurai’s framework. Its last section brings examples of local colour influencing the British-born, now globalised Queen of motorsports.

Description

Sponsor

Keywords

globalizacja, Formuła 1, Appadurai, krajobrazy kulturowe, brytyjskość, globalisation, Formula 1, cultural scapes, Britishness

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego