Analiza dyskursywna (re-)konstruowania kobiecości, macierzyństwa i żałoby w wywiadach o doświadczeniu poronienia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

(Re-)Constructing femininity, motherhood and bereavement in miscarriage narratives: A discourse analytic study

Abstract

Niniejsza rozprawa doktorska bada doświadczenie poronienia osadzone w dominujących dyskursach macierzyństwa, kobiecości i żałoby w kontekście pogłębionych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych z kobietami, które doznały wczesnej utraty ciąży. Punktem wyjścia moich rozważań są idee wspólnego wytwarzania wiedzy przez członków kultury (Burr 1995; Marecek et al. 2004), a w szczególności centralna rola języka w konstruowaniu rzeczywistości i jej dalszym podtrzymywaniu (Leeds-Hurwitz 2009). Rozpoznanie złożoności doświadczenia poronienia i jego indywidualnego charakteru w przypadku każdej straty wymaga zastosowania zintegrowanego jakościowego podejścia do analizy danych, raczej niż polegania na jednej perspektywie badawczej. Zastosowana w pracy szeroko pojęta analiza dyskursu, a w szczególności analiza konwersacji (CA), analiza kategoryzacji członkostwa (MCA), i psychologia dyskursywna (DP), pozwala na ustalenie dyskursywnych i społecznych powiązań między kobiecością, macierzyństwem, żałobą i poronieniem. Pozwala ona również na ujawnienie, w jaki sposób dyskursy traktujące o poronieniu przyczyniają się do społecznej tabuizacji i negowania tego doświadczenia; oraz zidentyfikowanie dyskursów dotyczących poronienia w celu pogłębienia wiedzy na temat tego doświadczenia.
The thesis explores the experience of miscarriage as embedded in dominant discourses of motherhood, femininity and bereavement, in the context of in-depth one-to-one semi-structured interviews with women who have suffered an early pregnancy loss. The starting point for my considerations rests on the ideas of the collaborative production of knowledge by members of culture (Burr 1995; Marecek et al. 2004), and in particular, the central role of language in constructing reality and its further maintenance (Leeds-Hurwitz 2009). Recognising the complexity of the miscarriage experience and its individual character in every woman’s story of loss, necessitates the use of an integrated qualitative approach to analysing data rather than relying on just a single research perspective. Thus, within the broad framework of discourse analysis, and by employing a blend of micro-analytical approaches that includes conversation analysis (CA), membership categorisation analysis (MCA) and discursive psychology (DP), the discursive and social links between femininity, motherhood, bereavement and miscarriage are identified. Moreover, the ways in which discourses surrounding miscarriage contribute to the silencing and disenfranchisement of this experience are presented, and the discourses surrounding miscarriage are demystified.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

analiza dyskursywna, discourse analysis, kobiecość, femininity, macierzyństwo, motherhood, żałoba, bereavement

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego