Mediacja dyskursu politycznego: Samoprezentacja w mediach społecznościowych i przesunięcie ideologiczne w tłumaczeniu ustnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Mediated political discourse: Self-presentation on social media and ideological shift in interpreting

Abstract

Niniejsza rozprawa doktorska będąca cyklem publikacji stanowi próbę wypełnienia tej luki w badaniach naukowych poprzez zgłębienie samoprezentacji radykalnych aktorów politycznych na będącym platformą opartą na obrazach Instagramie oraz w tłumaczeniu symultanicznym nacechowanych ideologicznie wystąpień parlamentarnych. Na przestrzeni trzech artykułów, bieżąca rozprawa podejmuje jako nadrzędny cel zbadanie tego, jak różne rodzaje mediacji dyskursów mogą prowadzić do mitygacji radykalnych tekstów politycznych w oczach ich odbiorców. Artykuł 1 (Dobkiewicz 2019) stanowi studium przypadku kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku na platformie Instagram. Kampania została przeanalizowana w perspektywie trzech kluczowych cech skrajnie prawicowego populizmu, spośród których populistyczny podział społeczeństw na „lud” i „elity” był wizualnie prominentny, acz powierzchowny, autorytaryzm był samozaprzeczający, a natywizm był wyraźnie niedoreprezentowany. Wnioski te, będące częściowo niezgodnymi z wynikami badań innych obszarów kampanii prezydenckiej tego samego kandydata, wskazuje, że mediacja dyskursu poprzez multimodalne media społecznościowe ma wysoki potencjał mitygacji komunikacji politycznej. Artykuł 2 (Dobkiewicz, w druku) zajmuje się mediacją dyskursu politycznego poprzez tłumaczenie symultaniczne pomiędzy językiem angielskim i polskim Parlamencie Europejskim. Wyniki dostarczają dalszych dowodów na istnienie szerokiego wachlarza strategii językowych, które przyczyniają się do przesunięć ideologicznych w tłumaczeniu ustnym, a także pokazuje, że strategie nominacji realizowane są w tekstach docelowych bardziej neutralnie niż strategie predykacji. Nie znaleziono jednak statystycznie znaczącego związku pomiędzy obecnością przesunięć ideologicznych a konkretną orientacją ideologiczną danego tekstu źródłowego. Artykuł 3 (Dobkiewicz i in. 2023) stanowi bezpośrednie rozwinięcie poprzedniego badania. Występowanie przesunięcia ideologicznego analizowane jest w wyprodukowanych w warunkach eksperymentalnych tłumaczeniach symultanicznych tekstów o kontrolowanym nacechowaniu ideologicznym. Elementem mającym eksploracyjny charakter jest zmierzenie za pomocą kwestionariusza orientacji politycznej uczestniczących w badaniu tłumaczy. Uzyskane w ten sposób dane włączone są do analizy jako zmienna zależna. Wyniki badania potwierdzają tendencje liczbowe zaobserwowane w Artykule 2; orientacja polityczna uczestniczących w badaniu tłumaczy, z kolei, nie ma statycznie znaczącego wpływu na występowanie przesunięć ideologicznych. Całościowe wyniki rozprawy doktorskiej wskazują na to, że teksty polityczne, zwłaszcza te najbardziej nacechowane ideologicznie i najbardziej radykalne, są wysoce podatne na mitygację w wyniku mediacji w postaci strategicznej samoprezentacji i prezentacji innych aktorów społecznych na mediach społecznościowych opartych na obrazach oraz w postaci tłumaczenia symultanicznego debat parlamentarnych. This article-based PhD thesis explores the self-presentation of radical political actors on image-based Instagram and the simultaneous interpreting of ideologically loaded parliamentary speeches. Over its three constitutive papers, this thesis takes the overarching aim of investigating how different types of discourse mediation may result in radical political texts being mitigated for their target audiences. Paper 1 (Dobkiewicz 2019) is a case study of Donald Trump’s 2016 presidential campaign on Instagram. The campaign is evaluated for the three features of the populist far-right ideology. The results stand in partial contrast to analyses of other outlets of the same candidate’s campaign and indicate that discourse mediation via multimodal social media has a highly mitigatory potential in political communication. Paper 2 (Dobkiewicz, in press) is concerned with mediation of political discourse via simultaneous interpreting between English and Polish in the European Parliament. The results give further evidence of the wide array of linguistic strategies which contribute to ideological shifts in interpreting, while also indicating that nomination strategies are realised more neutrally in the target texts than predication strategies. However, no statistically significant relationship was found between the presence of ideological shifts and the specific ideological orientation of a source text. Paper 3 (Dobkiewicz et al. 2023) is a direct continuation of the previous study, where the occurrence of ideological shifts is analysed in interpretations of source texts controlled for their ideological orientation and produced in an experimental environment. The study includes an exploratory element, where participating interpreters’ political orientations are included in the analysis as a dependent variable. The results confirm the numerical trends observed in Paper 2; interpreters’ own political orientations, meanwhile, appears to have no significant effect on the occurrence of ideological shifts. The findings of the thesis suggest that political texts, especially the most ideologically salient and most radical ones, are highly susceptible to mediation-induced mitigation through strategic self- and other-presentation on image-based social media, and simultaneous interpreting of parliamentary debates.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

dyskurs polityczny, mediacja dyskursu, media społecznościowe, tłumaczenia ustne, Krytyczna Analiza Dyskursu, political discourse, discourse mediation, social media, interpreting, Critical Discourse Studies

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego