Badanie wzorców (mor)fonotaktycznych: studium porównawcze wybranych języków germańskich i słowiańskich

Title alternative

Exploring (mor)phonotactic patterns: A comparative study of selected Germanic and Slavic languages

Abstract

Niniejsza rozprawa doktorska prezentuje wyniki badań w zakresie fonologii, w szczególności fonotaktyki i morfonotaktyki. Celem pracy było zbadanie i przeanalizowanie zbitek fonotaktycznych i morfonotaktycznych występujących w językach niemieckim, angielskim, polskim, ukraińskim i rosyjskim. W celu zbadania zbitek spółgłoskowych w tych językach, przyjęłam interdyscyplinarną perspektywę, wykorzystując dane korpusowe jako podstawowe źródło do zbadania preferencji fonotaktycznych. Wykorzystanie pisemnych danych korpusowych pozwoliło na zbadanie różnorodności występujących zbitek spółgłoskowych, ograniczeń charakterystycznych dla danego języka, a także częstotliwości występowania takich zbitek an początku, w środku, lub na końcu słowa. Niniejsza rozprawa doktorska jest spójnym tematycznie zbiorem czterech artykułów, dotyczących zbitek fonotaktycznych i morfonotaktycznych języków niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego, a także analizy wyników tych badań w odniesieniu do zależności występujących w językach polskim i angielskim (Zydorowicz et. al. 2016). W rozprawie doktorskiej skupiłam się przede wszystkim na analizie typów i częstotliwości występowania specyficznych zbitek spółgłoskowych obecnych w korpusach wybranych języków, ich statusie preferencyjnym według NAD oraz badaniu związku zachodzącego pomiędzy częstotliwością zbitek a ich preferencją. This PhD thesis aimed to investigate the phonotactic and morphonotactic patterns which occur in German, English, Polish, Ukrainian and Russian. To examine the consonant clusters within these languages, I adopted an interdisciplinary perspective by utilizing corpus data as the primary source to explore phonotactic preferences. The utilization of written corpus data allowed to investigate variety, language-specific constraints, and frequency of occurrence of consonant clusters in different word positions of the studied languages. This crucial information was then applied to draw comparative generalizations. Overall, my doctoral thesis is a compilation of four thematically related articles which investigate and compare phonotactic and morphonotactic patterns of German, Russian and Ukrainian with a reference to the existing research within this domain, primarily on Polish and English (Zydorowicz et. al. 2016). All four articles follow the same methodology for the exploration of phonotactic preferences of consonant clusters and apply the Net Auditory Distance principle (Dziubalska-Kołaczyk, 2014). In my thesis, I focused primarily on analyzing the types and frequencies of specific consonant clusters of selected languages, their preference status according to the NAD, and studying the relationship between the frequency of clusters and their preference.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

Fonotaktyka, morfonotaktyka, zbitki spółgłoskowe, słowiańskie języki, germańskie języki Phonotactics morphonotactics consonant clusters Slavic languages Germanic languages

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego