Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10967
Title: Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy
Other Titles: Responsibility of International Organizations for the acts of their agents
Authors: Augustyniak, Łukasz
Advisor: Gadkowski, Tadeusz. Promotor
Keywords: odpowiedzialność organizacji międzynarodowych
responsibility of international organizations
funkcjonariusze
agents
kompetencje
competences
Issue Date: 17-Jun-2014
Abstract: Praca zawiera analizę odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy w powszechnym prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki funkcjonowania UE. Praca odnosi się wyłącznie do reguł wtórnych, stanowiących konsekwencję czynu międzynarodowo bezprawnego dokonanego przez organizację międzynarodową, skodyfikowanych w Draft Articles on Responsibility of International Organizations. W pierwszym rozdziale autor przeanalizował pojęcie organizacji międzynarodowej. Rozdziały drugi i trzeci poświęcone zostały sposobom determinacji podmiotowości organizacji międzynarodowej, gdyż jest to warunek sine qua non przypisania jej odpowiedzialności. W tych ramach, autor postanowił także pokrótce zbadać kwestie związane z determinacją i zakresem kompetencji organizacji międzynarodowych. W czwartym rozdziale syntetycznie został omówiony ogólny reżim odpowiedzialności międzynarodowej, a szczególna uwaga została zwrócona na hipotezę o jedności tego reżimu. Rozdział piąty omawia przesłanki odpowiedzialności organizacji za działania ich funkcjonariuszy. W rozdziale szóstym poddano analizie okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Rozdział siódmy i ósmy przybliżają odpowiednio konsekwencje przypisania organizacji odpowiedzialności w prawie międzynarodowym oraz zagadnienia związane z jej realizacją. W zakończeniu autor przedstawia najważniejsze wnioski wyciągnięte w toku przeprowadzonej analizy oraz formułuje uwagi krytyczne.
This doctoral dissertation provides an analysis of responsibility of international organizations for the acts of their agents in general international law with particular emphasis on the functioning of the EU. The dissertation refers entirely to secondary rules resulting from internationally wrongful acts performed by international organization as codified in Draft Articles on Responsibility of International Organizations. In the first chapter the author analyses the notion of international organization. The Second and third chapters are dedicated to the ways of determining legal personality of international organizations, which is an indispensable condition for attribution of responsibility. Within this framework the author decided to briefly examine the issues related to the determination and scope of competences of international organizations. The general regime of international responsibility, with special attention to the hypothesis of its unity, is synthetically discussed in the fourth chapter. Conditions of responsibility of international organizations for the acts of their agents are discussed in the fifth chapter. Circumstances precluding wrongfulness are analyzed in the sixth chapter. Chapters seven and eight respectively elucidate the consequences of attribution of responsibility to the organization in international law as well as issues related to its implementation. The author draws the most important conclusions deriving from the undertaken analysis and formulates some critical remarks in the final chapter.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych
URI: http://hdl.handle.net/10593/10967
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odpowiedzialnosc organizacji miedzynarodowych 9.01.2014.pdf
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.