Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWesołowska, Elżbieta. Promotor-
dc.contributor.advisorDambek-Giallelis, Zofia. Promotor-
dc.contributor.authorKaramucka, Magdalena-
dc.date.accessioned2014-06-18T10:42:01Z-
dc.date.available2014-06-18T10:42:01Z-
dc.date.issued2014-06-18-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10985-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM: Instytut Filologii Klasycznej UAMpl_PL
dc.description.abstractCelem pracy jest interpretacja złożonego, ambiwalentnego stosunku Cypriana Norwida do antycznej Romanitas oraz ujawnienie bogatej gamy jego nawiązań do starorzymskiej rzeczywistości. Dotąd nie powstała monografia poświęcona wątkom rzymskim w twórczości Norwida. W początkowych partiach niniejszej rozprawy prezentuję wielość znaczeń Rzymu dla autora Quidama i przybliżam problematykę jego pobytów w Wiecznym Mieście. Celem wprowadzenia zarysowuję także dziewiętnastowieczne znaczenie Italii oraz starożytnych Grecji i Rzymu. W kolejnym rozdziale opisuję stosunek Norwida do historii antycznej Romy i kształtujących ją postaci historycznych.Poruszam m.in. takie zagadnienia, jak relacja między starożytnym Rzymem a problematyką państwa i narodu, przełom dziejów i relacja między kategoriami Roma pagana – Roma Christiana, w kontekście której oddzielnie analizuję poemat Quidam. Trzecia część rozprawy poświęcona jest refleksjom Norwida na temat literatury i sztuki rzymskiej (w tym problematyki ruin). Wśród wątków literackich, obok kwestii genezy i charakteru literatury starożytnych Rzymian, omawiam odniesienia do starorzymskiego ,,świata literackiego”, który był dla Norwida istotną metaforą jego własnych zmagań z wydawcami, krytykami i czytelnikami. W ostatnim, najbardziej filologicznym rozdziale pracy badam wpływ, jaki na poetycką twórczość Norwida wywarła jego ,,rzymska wyobraźnia” oraz analizuję przekłady z łacińskich poetów, tj. Horacego i Owidiusza. Ukazuję też mechanizmy kształtowania się swoistej ,,rzymskiej tożsamości” Norwida, ujawniającej się m.in. w jego listach.pl_PL
dc.description.abstractThe issue of the dissertation is to present the complex, ambivalent Norwid’s relation with the ancient Romanitas and the wide range of his references to the Roman antiquity. Hitherto there have not been any monographs on this subject. The first parts of the dissertation investigate the different meanings that Rome presented to Norwid and the poet’s visits to the Eternal City. As the introduction there is also an analysis of the significance of Italy and also Greek and Roman antiquity in the 19th century. The next chapter is focused on the Norwid’s relation with the history of the ancient Rome and its representatives. Within the scope of this topic the following issues are specifically examined: problem of state and nation in the ancient Rome, the turn of the eras and relation between Roma pagana and Roma Christiana, inter alia in the poem Quidam. The third chapter investigates Norwid’s view of the literature and art of the ancient Rome (also its ruins). Among the literary questions, aside from origins and character of the Roman literature, it analyses the references to the Roman “literary world” repeatedly used by Norwid to write about his own struggles with publishers, critics and readers. The last and the most philological chapter examines how the “Roman imagination” of Norwid influenced his poetry. There is also analysis of Norwid’s translations of the poems by Horace and Ovid. Furthermore, there is also presented the mechanism of the specific “Roman identity” that appears ,among others, in the correspondences by Norwid.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectNorwidpl_PL
dc.subjectRzympl_PL
dc.subjectRomepl_PL
dc.subjectantyk rzymskipl_PL
dc.subjectRoman antiquitypl_PL
dc.subjectpogaństwopl_PL
dc.subjectpaganismpl_PL
dc.subjectchrześcijaństwopl_PL
dc.subjectchristianitypl_PL
dc.titleAntyczny Rzym Norwidapl_PL
dc.title.alternativeNorwid’s Ancient Romepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Karamucka, praca doktorska, Antyczny Rzym Norwida.pdf
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.