Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10992
Title: Niepodatkowe należności budżetowe w systemie danin publicznych
Other Titles: Non-tax budgetary duties In the system of public tributes
Authors: Kowalski, Michał
Advisor: Sowiński, Ryszard. Promotor
Keywords: prawo
law
niepodatkowe należności budżetowe
non-tax budgetary duties
danina publiczna
public tribute
Issue Date: 24-Jun-2014
Abstract: Rozprawa doktorska przedstawia problematykę prawnofinansowej instytucji niepodatkowych należności budżetowych. Zasadniczy problem badawczy postawiony w rozprawie doktorskiej prowadzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy niepodatkowe należności budżetowe są daninami publicznymi? Rozwiązaniu postawionego problemu badawczego służyły hipotezy postawione w pracy, które zostały zweryfikowane w toku prac badawczych przy zastosowaniu metody historycznej i metody analitycznej (formalno – dogmatycznej). Metoda historyczna posłużyła określeniu genezy danin publicznych, a niepodatkowych należności budżetowych w szczególności. Metoda formalno – dogmatyczna posłużyła natomiast analizie rozwiązań prawnych dotyczących niepodatkowych należności budżetowych we współczesnym polskim prawie daninowym. W rozprawie przedstawiono i scharakteryzowano również stanowisko doktryny prawa daninowego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w stosunku do niepodatkowych należności budżetowych. Problematyka rozprawy została ujęta w sześciu rozdziałach zgrupowanych w trzech częściach. Pozytywna odpowiedź na postawione na wstępie pytanie oraz analiza obowiązujących regulacji prawnych przez pryzmat hipotez zawartych w pracy pozwoliła na ocenę aktualnych rozwiązań oraz wysunięcie postulatów de lege ferenda.
This doctoral thesis presents the legal finance issues of non-tax budgetary duties. A fundamental problem searching in a doctoral thesis leads to answer the question: does the non-tax budgetary duties are public tributes? Dissolution of placed the research issue was posed in the hypotheses that have been verified in the course of research using historical methods and analytical (formal-dogmatic) methods. Historical method used determine the origins of the public tributes, and non-tax budgetary duties in particular. Formal-dogmatic method analysis of legal solutions and served non-tax budgetary duties in contemporary Polish tributive law. In hearing are described and also the position of the doctrine of the tributive law and the case law of the administrative courts in relation to the non-tax budgetary duties. Hearing issues has been included in six chapters, grouped in three parts. Positive response to the question, which posed to at the outset and the analysis of the existing legislation through the prism of hypotheses in the work allowed the assessment of current solutions and comed up with de lege ferenda proposals.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/10992
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa wersja 21.03.2014 r.pdf
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.