Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11000
Title: Ksiądz Józef Tischner jako osobowość medialna
Authors: Secler, Bartłomiej
Keywords: osobowość medialna
media
wizerunek
Józef Tischner
Issue Date: 2013
Citation: Studia Medioznawcze, nr 4, 2013, s.113-130
Abstract: Badając myśl księdza Józefa Tischnera przez pryzmat prasy, radia i telewizji, nie ulega wątpliwości, że był on postacią medialna, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dla wielu – w tym także dla dziennikarzy – Tischner jawił się jako autorytet potrafiący, z jednej strony podejmować różne, często kontrowersyjne tematy, z drugiej zaś zaciekawiać swoją wypowiedzią słuchacza czy widza. Stawiając pytanie o przyczynę popularności Tischnera można uznać, że ogromne znaczenie miała także forma Tischnerowskiego przekazu. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie ks. Tischnera jako osobowości medialnej. Tekst powstał w oparciu o pracę doktorską nt. Ksiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955–2000). Studium politologiczno-medioznawcze. Praca została wyróżniona w 2012 r. przez Redakcję „Studiów Medioznawczych” w konkursie na pracę doktorską z zakresu nauk o mediach.
Description: Studies on the ideas of the Reverend Józef Tischner seen from the angle of the press, radio and television show clearly that he was a public figure, especially in the 1990s. For many people – including journalists – Tischner appeared to be an authority who could raise different subjects, often controversial, and at the same time engage listeners or the audience with his speech. The significant reason for Tischner’s popularity was also the way he communicated. This article aims at showing the rev. Tischner as a public figure. The article has been based on the doctoral dissertation titled The Reverend Józef Tischner in the Polish mass media (1955–2000). Political and media studies. The dissertation was recognized in 2012 by the „Media Studies” Editorial team during the competition in doctoral dissertation on media studies.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11000
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Secler Tischner Studia Medioznawcze.pdf222.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.