Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11006
Title: Krótko- i długookresowe wskaźniki oceny hałasu lotniczego
Other Titles: Short-term and long-term aircraft noise indicators
Authors: Gałuszka, Michał
Advisor: Makarewicz, Rufin. Promotor
Keywords: wskaźniki oceny hałasu
noise indicators
hałas lotniczy
aircraft noise
Issue Date: 27-Jun-2014
Abstract: Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą wzrost poziomu hałasu w otoczeniu. Wprowadzanych jest wiele regulacji dotyczących problemu hałasu. Jedną z nich jest dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE. Wymaga ona aby także dla hałasu lotniczego, wyznaczać wskaźniki średnioroczne LDWN oraz LN w postaci mapy akustycznej. Mapy akustyczne oraz inne dokumenty tworzy się w oparciu o modele komputerowe. W przypadku hałasu lotniczego służy do tego model ECAC.CEAC Doc. 29. zaimplementowany w programie INM. Pozwala on zgodnie z definicją określić średnioroczne wskaźniki LDWN oraz LN. Często określone w ten sposób wskaźniki wymagają weryfikacji. Pomiarowe sprawdzenie tych wartości jest możliwe, jednakże czasochłonne ze względu na to, że pomiary należałoby wykonywać przez cały rok. W niniejszej pracy przedstawiono metodykę, bazującą na pomiarach krótkotrwałych wartości LAE, która pozwala znacząco skrócić czas wykonywania tych pomiarów. W pracy założono, że różnica pomiędzy wartością estymowaną a prawdziwą średnioroczną nie powinna przekraczać ± 1.5 dB. W tym celu przeprowadzono szeroką analizę statystyczną danych obejmującą wyniki pomiarów całorocznych dokonanych na jednym z polskich lotnisk. W pracy wykazano, że przy odpowiednim grupowaniu statków powietrznych oraz wykonywaniu pomiarów w określonych interwałach czasowych, uzyskanie zakładanego rozrzutu jest możliwe. Już 100 wartości ekspozycyjnego poziomu hałasu LAE zarejestrowanych w kilku sesjach pomiarowych przeprowadzonych w odstępie 30 dni od siebie pozwala określić wartość średnioroczną nie przekraczając zakładanej różnicy± 1.5 dB. Prawidłowość ta dotyczy różnych lokalizacji punktów pomiarowych i jest powtarzalna. Dodatkowo w pracy przedstawiono metodykę obliczania niepewności uwzględniającą kategoryzację wydarzeń akustycznych bazującą na wytycznych podanych w GUM.
The development of civilization is a cause of increasing noise level in environment. There are many legislations about noise pollution. One of them is the European Union Directive 2002/49/EC. It requires preparing noise maps based on yearly average long-term indicators LDEN and LN also for aircraft noise. Acoustic maps and others documents are created in software which use a mathematical model. For aircraft noise ECAC.CEAC Doc . 29 model is used and it is implemented in INM software. In this software it is possible to calculate LDEN and LN according to the definition. Usually, however, this calculation needs measurements verification. This verification is possible by measuring noise level during whole year, nevertheless this kind of long-lasting measurements is still too long and expensive. In this thesis shorter method which bases on shortterm indicators was introduced. The study assumed that the difference between the estimated value and the true annual average should not differ by more than ± 1.5 dB. The wide statistical analysis of one-year measurement results from one of Polish airport was performed. The study revealed that it is possible to achieve the assumed scattering of results when the short-term results are grouped according to different aircraft and the measurement are proceeded a certain time intervals. Just 100 of sound exposure noise level recorded in several sessions carried out at an interval of 30 days from each other allows to predict the value of the annual average that does not exceed the assumed difference from real value. It must be stressed that this solution can be applied to different locations of measuring points and is reproducible. Furthermore, the methodology of the uncertainty calculation is presented here. Finally, this method include categorization of acoustic events and it is consistent with guidelines given in the GUM.
Description: Wydział Fizyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/11006
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
galuszka_michal_krótko_i_dlugookresowe_wskazniki_oceny_halasu_lotniczego.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.