Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1110
Title: Program polityczny Jacka Kuronia i jego realizacja
Other Titles: Political program of Jacek Kuroń and its realization.
Authors: Kaszkur, Alina
Advisor: Stelmach, Andrzej. Promotor
Keywords: Jacek Kuroń
Opozycja
Opposition
Program polityczny
Political program
Lewica
Left
Issue Date: 22-Jun-2011
Abstract: Jacek Kuroń to osobowość, która z całym swoim dorobkiem na stałe zapisała się w pamięci zbiorowej narodu i nie sposób pominąć jej w refleksji nad przemianami, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni XX i XXI wieku. Był on historykiem i pedagogiem, działaczem społecznym i politykiem, z zamiłowania pisarzem i publicystą. Przeprowadzone badania wykazały, że Kuroń był także twórcą własnego programu politycznego. Pod wpływem jego osobistych przemyśleń oraz obserwacji zmieniających się warunków społeczno-politycznych, program ten ewoluował zachowując jednak spójność w kwestiach wartości, uważanych przez Kuronia za nadrzędne. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii.Niewątpliwie wpływ na kształt myśli programowej Kuronia, miały zmieniające się warunki społeczno-polityczne, podstawą były jednak jego przekonania ideologiczne. On sam natomiast, przez całe życie uważał siebie za człowieka lewicy.W systemie wartości etycznych i humanistycznych Kuronia, naczelną dla niego wartością była jednostka ludzka żyjąca i funkcjonująca w społeczeństwie. Kuroń jako twórca programu politycznego swoją działalność postrzegał nie tylko w kategoriach pewnych wizji politycznych, on uznawał ją za realizację pewnego etosu. Polityka zaś, była dla niego naturalnym obszarem dawania świadectwa wyznawanym wartościom i postawom moralnym, związanym z pojęciem lewicowości. Przez całe życie tworząc programy polityczne poszukiwał zatem takich koncepcji, które pozwoliłyby mu na ich pełną realizację.
Jacek Kuroń was a personality, who – with all his accomplishment – found his permanent place in collective memory of polish nation. He cannot be forgotten in the reflection on the transformation that took place in Poland in XX and XXI century. He was a historian, educator, social activist, politician, writer and publicist.The researches proved, that Jacek Kuroń was an author of his own political program. Under the influence his own reflection and observations of the changing social and political conditions, his program was evaluating, but it remained coherent in the meaning of main values. The dissertation consist of introduction, three chapters, summary and literature.The main influence on Kuroń’s political program had the changing social conditions, but its base was Kuroń’s ideological beliefs. Kuron – for all his life – considered himself as a man of the left.In the system of Kuroń’s ethical and humanistic values, the main was human being – living and functioning in the society.Kuroń as an author of political program considered his work not only in the categories of political visions, but he treated it as a realization of some kind of ethos. He used to treat the politic as a space of giving a testimony of values and political attitudes, connected to the term of the left, he believed in. For all his life Kuroń was looking for such concepts, that would let him to its full implication.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Systemów Politycznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/1110
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alina Kaszkur DR.doc.pdf
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.