Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosman, Marceli. Promotor-
dc.contributor.authorSecler, Bartłomiej-
dc.date.accessioned2011-06-27T09:29:24Z-
dc.date.available2011-06-27T09:29:24Z-
dc.date.issued2011-06-27T09:29:24Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1112-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: Zakład Kultury Politycznejpl_PL
dc.description.abstractInspiracją do napisania pracy doktorskiej było kilkuletnie zainteresowanie autora osobą i myślą ks. Józefa Tischnera. Jego spuścizna jest już przedmiotem kilkunastu rozpraw doktorskich, kilkudziesięciu książek i wieku artykułów naukowych. Prace te powstały przede wszystkim w ramach takich dyscyplin naukowych jak filozofia i teologia. Rozważania na temat myśli Tischnera z zakresu nauk o polityce i medioznawstwa stanowią w polskiej literaturze naukowej wątek marginalny. Przedmiotem, a zarazem celem badań była próba rekonstrukcji, analiza i ocena (w tym także ocena krytyczna) poglądów Tischnera prezentowanych na łamach prasy, w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Zagadnienia, które stały się przedmiotem zainteresowań autora mieszczą się przede wszystkim w problematyce społeczno-politycznej. Autor poddał interpretacji zarówno treść, jak i formę Tischnerowskich przekazów. Ważnym aspektem dociekań był także stosunek Tischnera do mediów. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia – w którym autor zaprezentował wnioski z badań – oraz bibliografii. Podstawowym źródłem analizy były artykuły prasowe autorstwa J. Tischnera, audycje radiowe i programy telewizyjne z udziałem krakowskiego księdza.pl_PL
dc.description.abstractInspiration to write this doctoral thesis has been my longstanding interest of Jozef Tischner as a person and as a thinker. His legacy has already been the subject of several doctoral dissertations, books and dozens of scholarly articles. All those scientific works arose in such disciplines as philosophy and theology. Reflections on all the Tischner thoughts relevant with political science and media studies have been marginal topic in the Polish scientific literature. The most important objective and purpose of the study was an attempt to reconstruct, analyze and evaluate (including a critical assessment) Tischner’s views that had been presented in the press, in radio and television programs. Issues, which have become the subject of author’s interest are primarily located in the socio-political aspects. The author interpretated contents and form of Tischner’s idea. An important aspect of the inquiry has also been Tischner’s attitude to the media.The doctoral thesis consists of an introduction, six chapters, the conclusion - in which the author presented findings from research - and a bibliography. The primary source of the analyses have been newspaper articles written by J. Tischner, as well as radio and television programs participated by this Krakow based priest.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMediapl_PL
dc.subjectMass mediapl_PL
dc.subjectKościół katolickipl_PL
dc.subjectThe Catholic Churchpl_PL
dc.subjectDemokracjapl_PL
dc.subjectDemocracypl_PL
dc.subjectWolnośćpl_PL
dc.subjectFreedompl_PL
dc.subjectJózef Tischnerpl_PL
dc.titleKsiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955-2000). Studium politologiczno-medioznawczepl_PL
dc.title.alternativeJozef Tischner in Polish mass media (1955-2000). Study of political and media sciencepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Secler.pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.