Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11178
Title: Metodyka realizacji kół zainteresowań IT i taksonomia efektów
Other Titles: Teaching methods in IT cicrles of interest, and taxonomy of effects
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Editors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Keywords: Kompetencje
Competences
Innowacja
Innovation
Sensytywność
Sensitiveness
Responsywność
Responsiveness
Taksonomia
Taxonomy
Kreowanie
Creation
Programowanie
Programming
Proces
Process
Strategia
Strategy
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 42-56
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: Artykuł przedstawia sposób racjonalizacji zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań infotechnicznych, charakterystykę kluczowych faz oraz taksonomię działań i efektów. Istotą metodyczną każdej jednostki dydaktycznej jest inicjowanie czterech faz (sensytywności, responsywności, problemowości, konstruktywności) i osiąganie czterech poziomów emocjonalno-świadomościowych (receivingu, respondingu, inquiringu oraz immesji).
The article presents a way of improving circles of interes in the form of circles of interest on info-technology, the characteristics of key phases and taxonomy of activities and effects. The methodological gist of each didactic unit lies in initiating 4 phases (sensitiveness, responsiveness, problem-solving and constructiveness) and in reaching 4 emotion-consciousness levels (receiving, responding, inquiring and immersion).
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11178
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodyka-42-56.pdf366.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.