Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11197
Title: Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP 31/2011
Other Titles: Criminal law obligation to redress the damage and third-party liability insurance of vehicle owners. Remarks in the view of the ruling of the Supreme Court of 13 July 2011, ref. III CZP 31/2011
Authors: Bożek, Diana Renata
Keywords: ubezpieczenie OC
third-party liability insurance
OC komunikacyjne
car insurance
obowiązek naprawienia szkody
remedying damage
roszczenia majątkowe w prawie karnym
finanacial claims in criminal law
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 77-89
Abstract: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest najpowszechniejszym ubezpieczeniem w Polsce. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek pod karą pieniężna posiadać tego rodzaju polisę. Wypadki komunikacyjne często staja się początkiem nie tylko cywilnego procesu o odszkodowanie, ale też procesu karnego. Sąd karny może orzec o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa, między innymi poprzez nałożenie obowiązku naprawienia szkody. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy ubezpieczony może się domagać od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego środka karnego? Czy może zobowiązać ubezpieczyciela do jego zapłaty? W jakiej relacji pozostają konstrukcje prawa cywilnego do przepisów karnych? Na podstawie orzecznictwa i wypowiedzi doktryny autorka analizuje funkcję i charakter karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody.
Third-party liability insurance of vehicle owners is the most common insurance in Poland. Each owner of a motor vehicle is required to have this type of policy under the pain of fine. Traffic accidents often become not only the beginning of a civil lawsuit for damages, but also the criminal proceedings. The criminal court can rule on the financial claims being the result of a crime, inter alia, by imposing an obligation to redress the damage. The article is an attempt aiming at answering the questions: Can the insured person seek reimbursement from the insurer having paid the punitive measures? Can he make the insurer pay it? What is the relationship between the civil law and criminal law provisions? On the basis of judicature and doctrine, the author analyzes the function and the nature of a duty that originates in a criminal law to redress the damage.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11197
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_BOŻEK.pdf572.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.