Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11203
Title: Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego – analiza krytyczna i propozycje zmian
Other Titles: Articles 191a, 200a and 200b of the Penal Code - critical analysis and proposals of amendments
Authors: Langowska, Agata
Keywords: grooming
grooming
pedofilia
pedophilia
wizerunek
image
nagość
nudity
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 147-161
Abstract: Artykuł opisuje problemy interpretacyjne powstające na tle wprowadzonych do Kodeksu karnego w czerwcu 2010 roku artykułów: 191a, 200a i 200b. Znamiona stypizowanych w tych przepisach typów czynów zabronionych są niejasne i niespójne z założeniami aksjologicznymi, które najpewniej towarzyszyły ustawodawcy podczas ich uchwalania (a zatem nie czynią zadość założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy, nie spełniają bowiem należycie swojej funkcji w systemie prawa karnego). Wszystkie spośród poddanych analizie przepisów powinny zostać znowelizowane tak, aby zaczęły należycie chronić te dobra, do których ochrony zostały one powołane w momencie ich wejścia w życie.
The article describes interpretation problems regarding the articles: 191a, 200a and 200b of the Polish Penal Code which became a part of this Code in June 2010. Characteristics of crimes stipulated in these provisions are vague and stand in contrary to axiological presuppositions which apparently legislator had in mind while implementing these types of crimes (as they do not satisfy the rule of axiological rationality of the legislator, and they do not function properly in penal law system). All analyzed regulations should be amended so that they could protect these goods which should have been protected from the beginning of their implementation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11203
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_LANGOWSKA.pdf603.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.