Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1125
Title: Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy
Other Titles: Supranational and intergovernmental changes in the European Union after The Treaty establishing Constitution for Europe
Authors: Tomaszyk, Mikołaj
Advisor: Czachór, Zbigniew. Promotor
Keywords: Ponadnarodowość
Supranationalism
Międzyrządowość
Intergovernmentalism
Unia Europejska
European Union
Zmiana traktatowa
Treaty changes
Issue Date: 29-Jun-2011
Abstract: Unia Europejska od momentu powstania znajduje się w stanie permanentnej zmiany traktatowej. Ta metoda zmiany jest podstawowym sposobem dokonywania koniecznych modyfikacji systemowych, które pozwalają na utrzymania jej efektywności i trwałości. Są one pochodną zmian, które dokonują się wewnątrz systemu jak i w jego otoczeniu. Na tej podstawie wskazać można, że jedną z podstawowych przyczyn leżących u podstaw prac konferencji międzyrządowych, które opracowały zmiany w Traktatach: amsterdamskim, nicejskim, konstytucyjnym i lizbońskim, była konieczność stawienia czoła wyzwaniu jakim było m. in. rozszerzenie Unii Europejskiej z 2004 i 2007 roku, walka z kryzysem gospodarczym, podtrzymanie efektywności polityki rozszerzenia o nowe państwa członkowskie. W konsekwencji istniała nadal konieczności dostosowywania instrumentarium instytucjonalnego UE i procedur prawodawczych z systemem decyzyjnym włącznie, tak aby Unia wraz z poszerzaniem swego składu członkowskiego a także konfrontując się z nowymi wyzwaniami nie zatraciła istoty i nie stała się mniej dynamiczna. Ponadto trudno się nie zgodzić z przekonaniem, że każdej z ostatnich zmian traktatowych towarzyszyło napięcie pomiędzy zwolennikami poszerzania zakresu stosowania metody międzyrządowej lub wspólnotowej w Unii. To twórcze napięcie wpływało na jakość zawieranych kompromisów, kierunek rozwoju integracji europejskiej. Dynamika procesu integracji europejskiej pozwalająca na szczegółowe badanie i wyjaśnienie rezultatów interakcji zachodzących między systemem UE a jego otoczeniem wiąże się również coraz częściej z pozatraktatowymi zmianami w systemie Unii Europejskiej. Były one zawierane m. in. na drodze porozumień międzyinstytucjonalnych, których celem jest wypełnienie treścią i praktyką działań niedoprecyzowanych w traktatach obszarów współpracy państw członkowskich. Zasadniczym celem zaś było dążenie do utrzymania równowagi instytucjonalnej. Celem niniejszej dysertacji było zbadanie zakresu ponadnarodowych i międzyrządowych zmian w Unii Europejskiej, które miały charakteryzować tę organizację po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. W szerszym kontekście autor wyszedł z założenia, że towarzyszący Unii Europejskiej stan permanentnej zmiany traktatowej jest skutkiem dynamicznych zmian w Unii Europejskiej, w jej bezpośrednim otoczeniu a także na arenie globalnych stosunków międzynarodowych. Każdy z traktatów stanowiących podstawę do funkcjonowania UE scalał w swych zapisach podwójną naturę Unii Europejskiej, która sprowadza się do łączenia metody wspólnotowej i metody międzyrządowej. Jednoznaczne przewartościowanie w kierunku którejkolwiek z nich nie wydaje się możliwe gdyż w dalszym ciągu integrację europejską cechuje dążenie do podtrzymywania stabilności, równowagi bez potrzeby hamowania dalszego rozwoju w różnorodnym środowisku państw członkowskich.
Since the creation of the European Union, it is in a permanent Treaty change. This method is the primary way to make the changes necessary to modification of the system, which allows it to maintain its efficiency and sustainability. They are derivative of the changes which occur within the system and its surroundings. On this basis, it can specify that one of the fundamental causes underlying the work of the Intergovernmental Conference, which have drafted amendments to the treaties: Amsterdam, Nice, constitutional, Lisbon, was the necessity to face the challenge of what was among others: the enlargement of the European Union in 2004 and 2007, the struggle with the economic crisis, preserve the effectiveness of policy extension to new Member States. Consequently, there was still a need to adapt the institutional procedures and instruments of legislative decision-making, so that the Union along with expanding its membership and also against a new challenges not lost it nature and does not become less dynamic. Each of the recent amendments of the treaties was accompanied by tension between followers of intergovernmental and community method within the Union. The creative tension had positive impact on the quality of reached compromises and direction of the development of European integration. The dynamism of the European integration process, allowing for a detailed examination and explanation of the results of the interactions between the system of the EU and its surroundings is also increasingly depend on changes in the system of the European Union outside the treaties . They were concluded, inter alia, through inter - institutional agreements, which aim is to fill the content and practice of inaccuracies in the treaties. The essential objective was striving to maintain the institutional balance. The purpose of this dissertation was to investigate the extent of transnational and intergovernmental developments within the European Union, which had characterized this organization after the entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe. In a broader context, the author stood out from the assumption that state of permanent change in the European Union is the result of the dynamic changes in the European Union, in its immediate vicinity as well as the global international relations. Each of the treaties which constitute the basis for the functioning of the EU merge the double nature of the European Union, which refers to the community and intergovernmental methods. Unequivocal choice towards any of them does not seem possible because European integration continue to demonstrate a desire to maintain stability, equilibrium without stopping further development of the diverse environment of the Member States.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Pracownia Badań nad Integracją Europejską
URI: http://hdl.handle.net/10593/1125
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT M.TOMASZYKA 4.04.pdf
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.