Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNieborak, Tomasz. Promotor-
dc.contributor.authorOkoń, Szymon-
dc.date.accessioned2014-07-30T08:14:45Z-
dc.date.available2014-07-30T08:14:45Z-
dc.date.issued2014-07-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11287-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPrzeprowadzone rozważania, prowadzą do konkluzji, że firma inwestycyjna, jako podmiot prowadzący złożoną działalność maklerską, podlega nadzorowi, w zakresie którego obecnie przyjęte rozwiązania nie pozwalają na osiąganie ustawowego celu nadzoru określonego w art. 4 Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego funkcjonowania tej instytucji finansowej. Prawidłowe zrozumienie podjętej problematyki nie byłoby możliwe bez przedstawienia w rozdziale pierwszym rozważań wstępnych, obejmujących zagadnienia dotyczące ram prawnych funkcjonowania firmy inwestycyjnej. W rozdziale drugim podjęto ogólne rozważania dotyczące nadzoru. W tym zakresie, dla prawidłowego zrozumienia problematyki prowadzonych rozważań niezbędna stała się analiza podstaw, zakresu, celów, oraz środków i organu nadzoru. Ocena konkretnych rozwiązań dotyczących nadzoru nad firmą inwestycyjną przebiegała z uwzględnieniem jego podziału na nadzór wstępny oraz nadzór bieżący. Mając na względzie ogólne rozważania dotyczące nadzoru w ramach rozdziału trzeciego możliwe stało się podjęcie problematyki nadzoru wstępnego nad firmą inwestycyjną. Rozważania dotyczące nadzoru bieżącego zawarto w rozdziale czwartym. W tym zakresie wyraźnie wyodrębniono zagadnienia odnoszące się do nadzoru nad bieżącą działalnością oraz nadzoru ostrożnościowego.pl_PL
dc.description.abstractThe considerations lead to the conclusion that an investment firm, as an entity conducting complex brokerage activities, is subject to supervision, but the solutions currently adopted in this respect do not allow the achievement of the statutory objective specified in Article 4 of the Supervision on Capital Market Act while simultaneously ensuring the optimum functioning of such financial institution. To correctly understand these issues, it is necessary to introduce in the first chapter certain preliminary considerations related to the legal framework in which an investment firm operates. The second chapter takes up general supervision thread. In this respect, to correctly understand the discussion background, it was necessary to analyze the foundations, extent, objectives means and supervision authority. The assessment of specific solutions concerning investment firms supervision was made after dividing supervision into preliminary and ongoing supervision. Having in mind the general considerations concerning supervision, in the third chapter it was possible to tackle the issue of preliminary supervision of an investment firm. Considerations concerning the ongoing supervision are found in the fourth chapter. In this respect, the chapter clearly delineates issues related to supervision of ongoing activities and prudential supervision.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectfirma inwestycyjnapl_PL
dc.subjectinvestment firmpl_PL
dc.subjectnadzórpl_PL
dc.subjectsupervisionpl_PL
dc.subjectrynek kapitałowypl_PL
dc.subjectcapital marketpl_PL
dc.titleNadzór nad firmą inwestycyjną w Polscepl_PL
dc.title.alternativeThe supervision of an investment firm in Polandpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymon Okoń - Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce_doktorat.pdf
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.