Paralelizm ewolucyjny roztoczy pasożytniczych z rodziny Syringophilidae (Acari: Prostigmata: Cheyletoidea) oraz ich żywicieli

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-07-01T09:00:52Z
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Evolutionary parallelism between quill mites (Acari, Prostigmata, Syringophilidae) and their hosts (Aves).
Abstract
Roztocze należące do rodziny Syringophilidae (Acari, Prostigmata) stanowią grupę obligatoryjnych ektopasożytów ptaków. Celem niniejszej pracy była rekonstrukcja powiązań filogenetycznych wewnątrz tej grupy oraz wskazanie możliwych zjawisk koewolucyjnych odpowiedzialnych za wytworzenie obecnie obserwowanych asocjacji w układzie pasożyt – żywiciel. Rekonstrukcja filogenetyczna roztoczy przeprowadzona została w oparciu o dwa źródła informacji: cechy morfologiczne i dane molekularne (COI i 18S rRNA). Wyniki analiz morfologicznych wspierają dotychczasową hipotezę na temat filogenezy Syringophilidae (bazalna dywergencja taksonów należących do dwóch podrodzin i powiązania pomiędzy głównymi kladami), natomiast rezultaty analiz molekularnych całkowicie zmieniają pogląd na przebieg procesów ewolucyjnych, a także, w pewnym zakresie, kwestionują wiarygodność cech morfologicznych w studiach taksonomicznych. Wyniki analizy kofilogenetycznej (metoda drzew uzgodnionych) wskazują na bardzo niski poziom kospecjacji i sugerują, że główną siłą ewolucyjną odpowiedzialną na obserwowany rozkład pasożytów są zjawiska sortowania.
Syringophilids (Acari, Prostigmata) are a group of ectoparasitic mites, which live inside the quills of feathers in many bird species. The aim of my studies was to reconstruct the phylogenetic relationships among quill mites and to investigate the possible coevolutionary processes responsible for the recent host-parasite associations. The phylogeny of syringophilids was inferred on the base of two data sources: morphological characters and molecular data (COI and 18S rRNA). The results of morphological analysis confirmed the previous hypothesis concerning the phylogenetic relationships within this group (so far explained as an effect of “resource tracking”). However, the phylogenetic reconstruction based on DNA data changed entirely the existing view on the syringophilid phylogeny and to some extent, calls into question the reliability of morphological features even in taxonomic studies. The cophylogenetic analysis was conducted by comparing (reconciliation method) the molecular phylogeny of mites with the tree of bird hosts. Results indicate very low level of cospeciation and suggest the sorting events as the main driving force influencing recent associations.
Description
Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska
Sponsor
Keywords
Syringophilidae, Acari, Filogeneza, Phylogeny, Kofilogeneza, Cophylogeny, 18SrRNA, 18S rRNA, COI
Citation
DOI
Creative Commons License