Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDabert, Jacek. Promotor-
dc.contributor.authorGłowska, Eliza-
dc.date.accessioned2011-07-01T09:00:52Z-
dc.date.available2011-07-01T09:00:52Z-
dc.date.issued2011-07-01T09:00:52Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1129-
dc.descriptionWydział Biologii: Instytut Biologii Środowiskapl_PL
dc.description.abstractRoztocze należące do rodziny Syringophilidae (Acari, Prostigmata) stanowią grupę obligatoryjnych ektopasożytów ptaków. Celem niniejszej pracy była rekonstrukcja powiązań filogenetycznych wewnątrz tej grupy oraz wskazanie możliwych zjawisk koewolucyjnych odpowiedzialnych za wytworzenie obecnie obserwowanych asocjacji w układzie pasożyt – żywiciel. Rekonstrukcja filogenetyczna roztoczy przeprowadzona została w oparciu o dwa źródła informacji: cechy morfologiczne i dane molekularne (COI i 18S rRNA). Wyniki analiz morfologicznych wspierają dotychczasową hipotezę na temat filogenezy Syringophilidae (bazalna dywergencja taksonów należących do dwóch podrodzin i powiązania pomiędzy głównymi kladami), natomiast rezultaty analiz molekularnych całkowicie zmieniają pogląd na przebieg procesów ewolucyjnych, a także, w pewnym zakresie, kwestionują wiarygodność cech morfologicznych w studiach taksonomicznych. Wyniki analizy kofilogenetycznej (metoda drzew uzgodnionych) wskazują na bardzo niski poziom kospecjacji i sugerują, że główną siłą ewolucyjną odpowiedzialną na obserwowany rozkład pasożytów są zjawiska sortowania.pl_PL
dc.description.abstractSyringophilids (Acari, Prostigmata) are a group of ectoparasitic mites, which live inside the quills of feathers in many bird species. The aim of my studies was to reconstruct the phylogenetic relationships among quill mites and to investigate the possible coevolutionary processes responsible for the recent host-parasite associations. The phylogeny of syringophilids was inferred on the base of two data sources: morphological characters and molecular data (COI and 18S rRNA). The results of morphological analysis confirmed the previous hypothesis concerning the phylogenetic relationships within this group (so far explained as an effect of “resource tracking”). However, the phylogenetic reconstruction based on DNA data changed entirely the existing view on the syringophilid phylogeny and to some extent, calls into question the reliability of morphological features even in taxonomic studies. The cophylogenetic analysis was conducted by comparing (reconciliation method) the molecular phylogeny of mites with the tree of bird hosts. Results indicate very low level of cospeciation and suggest the sorting events as the main driving force influencing recent associations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectSyringophilidaepl_PL
dc.subjectAcaripl_PL
dc.subjectFilogenezapl_PL
dc.subjectPhylogenypl_PL
dc.subjectKofilogenezapl_PL
dc.subjectCophylogenypl_PL
dc.subject18SrRNApl_PL
dc.subject18S rRNApl_PL
dc.subjectCOIpl_PL
dc.titleParalelizm ewolucyjny roztoczy pasożytniczych z rodziny Syringophilidae (Acari: Prostigmata: Cheyletoidea) oraz ich żywicielipl_PL
dc.title.alternativeEvolutionary parallelism between quill mites (Acari, Prostigmata, Syringophilidae) and their hosts (Aves).pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat_Eliza_Glowska_2011.pdf
  Restricted Access
28.68 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.