Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1134
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMarciniak, Arkadiusz. Promotor-
dc.contributor.authorParis, Antoni-
dc.date.accessioned2011-07-04T12:54:37Z-
dc.date.available2011-07-04T12:54:37Z-
dc.date.issued2011-07-04T12:54:37Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1134-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Archeologiipl_PL
dc.description.abstractOd wielu lat trwa w Polsce i na świecie dyskusja nad wymogami i standardami, które stworzyłyby efektywny i odpowiedni system ochrony i konserwacji zabytków. Niniejsza praca stawia sobie za cel zaprezentowanie rozwiązań problemów, z jakimi boryka się współczesna archeologia i konserwatorstwo, przyjętych w Stanach Zjednoczonych i jest próbą ich podsumowania. Jest to zagadnienie o tyle ważkie, iż we współczesnym świecie konserwacja dziedzictwa kulturowego czy naturalnego jest nieodzownym elementem regionalnych bądź lokalnych strategii ekorozwoju. Dobrym przykładem takiego planowania w Stanach Zjednoczonych są działania konserwatorskie podejmowane na mocy Państwowej ustawy o zachowaniu dóbr historycznych. Ustawa ta przyczyniła się w dużej mierze do przekształcenia archeologii z dyscypliny czysto badawczej w zarządzającą dziedzictwem archeologicznym. Poprzez ukazanie aktualnego stanu organizacji ochrony zabytków w USA, a także przedstawienie rozwoju instytucji konserwacji i ochrony zasobów archeologicznych i historycznych oraz przesłanek ich tworzenia w kontekście przemian polityczno-społecznych, praca niniejsza może być pomocna w zrozumieniu rzeczywistego stanu zarządzania dziedzictwem kulturowym w USA oraz – co za tym idzie – uświadomić przyczynę braku zaangażowania tego kraju w propozycjach unifikacji legislacyjnych w dziedzinie ochrony dóbr kultury na świecie. W pracy wykorzystano większość dostępnej literatury tematu, łącznie z najnowszymi pozycjami, aby rzetelnie zobrazować aktualnie toczące się w USA istotne dyskusje na tematy związane z zarządzaniem zasobami kulturowymi. Opierałem się nie tylko na publikacjach książkowych i archeologicznych periodykach, ale też i na specjalistycznych biuletynach Służby Parków Narodowych, agend rządowych oraz – przy omawianiu prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego – archiwach spraw sądowych. Przedstawione przykłady obrazujące omawianą w pracy problematykę zaczerpnąłem w dużej mierze z Florydy, stanowiącej obszar mojej zawodowej działalności, niemniej jednak starałem się także o ilustracje z terenów innych stanów, by możliwie wyczerpująco przedstawić dane zagadnieniapl_PL
dc.description.abstractAmerican Archaeology in the light of cultural heritage management: the origin, the law, practice. For many years there have been discussions about the regulations and standards, that would provide an efficient and adequate system of protection and conservation of historic properties in Poland and worldwide. The dissertation aims to present solutions to the problems faced by modern archeology and historic preservation that have been adopted in the United States and is an attempt to summarize them. The preservation of cultural heritage and the environment is an essential component of regional or local strategies for sustainable development. Presenting the current state of heritage conservation organization in the U.S., as well as the development of institutions to provide conservation and protection of archaeological and historical resources and the conditions of their formation in the context of the politico-social work, can be helpful in understanding the actual state of cultural heritage management in the U.S and - consequently - realizing the reason for a lack of commitment to unify the country in the legislative proposals in the field of cultural heritage protection in the world. The work utilizes the majority of the available literature of in the theme, including latest papers to accurately present the current discussions in the U.S. relevant to the topicspl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjecthistorycznepl_PL
dc.subjectcultural heritagepl_PL
dc.subjectdziedzictwo archeologicznepl_PL
dc.subjectcultural resourcepl_PL
dc.titleArcheologia amerykańska w świetle zarządzania dziedzictwem kulturowym: geneza, prawo, praktykapl_PL
dc.title.alternativeAmerican archaeology in the light of cultural heritage management: the origin, the law, practicepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AntoniParis.pdf
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.