Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11605
Title: „Logika sensu” – najbardziej lacanowska z książek Deleuze’a?
Other Titles: “The Logic of Sense” – the most Lacanian of Deleuze’s books?
Authors: Bednarek, Joanna
Keywords: Deleuze
Logika sensu
Žižek
Organs without Bodies
psychoanaliza
ontologia
geneza
Issue Date: 2012
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5, s. 49-67
Abstract: Slavoj Žižek w swojej poświęconej filozofii Gilles’a Deleuze’a książce stawia sobie za cel wydobycie zawartych w teorii autora „Logiki sensu” napięć i sprzeczności. Žižek stawia tezę o współistnieniu w dziele Deleuze’a dwóch nurtów: zbliżonego do psychoanalizy Lacanowskiej nurtu tego, co niecielesne, oraz nurtu „witalistycznego”, opartego na utożsamieniu stawania się z tym, co produktywne. „Logika sensu” jest przykładem nurtu pierwszego – naznacza ją jednak, zdaniem Žižka, podstawowa trudność związana z niemożnością rozstrzygnięcia, czy to skutki/efekty/wydarzenia, czyli to, co wirtualne, wytwarzają ciała (to, co aktualne), czy wręcz przeciwnie, wydarzenia są produktem ciał. Niemożność rozwiązania tego problemu, połączona ze „złym wpływem” Guattariego, miała skłonić Deleuze’a w kolejnych pracach do rozwijania prostszej i mniej obiecującej ontologii witalistycznej. Na ile jednak taka interpretacja filozoficznych wyborów Deleuze’a jest trafna (i produktywna)? Czy nie stanowi raczej kolejnego przykładu redukcji wszelkiego materiału do Lacanowsko-Heglowskich kategorii, do jakiej przyzwyczaił nas Žižek?
URI: http://hdl.handle.net/10593/11605
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2012, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.Bednarek.pdf208.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.