Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1179
Title: Historia kobieca czy historia płci? Badania Karen Hausen nad dziejami porządku płci
Authors: Górny, Justyna
Keywords: Historia kobiet
Historia społeczna
Feminizm
Metodologia badań historycznych
Women history
Social history
Feminism
Methodology of historical research
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 61-72.
Abstract: Zainteresowanie historią kobiet w RFN po drugiej wojnie światowej ściśle wiązało się z rozwojem feministycznego ruchu społecznego i teorii feministycznej. Sformułowana w związku z tym krytyka nauki objęła między innymi historiografię. Podważono reprezentatywność historii, która uważa się za powszechną a niemal zupełnie pomija lub bagatelizuje wydarzenia, zagadnienia i miejsca istotne dla połowy populacji. Jednak geneza powojennej historii kobiet w RFN związana jest nie tylko z rozwojem feminizmu, ale również z rozwojem historii społecznej. Odejście od prymatu historii politycznej i otwarcie na historię społeczną sprawiło, że tematy interesujące historię kobiet znalazły się w polu widzenia profesjonalnej akademickiej historiografii. To pomogło w znalezieniu podstaw metodologicznych i umożliwiło naukową legitymizację badań, a ponadto dało szansę na stworzenie dla historii kobiecej bazy instytucjonalnej. Z biegiem czasu uznano, że badanie historii kobiet wymaga uwzględnienia również innych aspektów, nakładających się na kwestię płci, jak właśnie podziałów społecznych czy etnicznych, a przede wszystkim – uwzględnienia relacji z mężczyznami. Płeć postrzega się w badaniach historycznych jako kategorię współkształtującą społeczeństwo na wszystkich poziomach, a co za tym idzie, jako ważną kategorię opisu całego życia społecznego, a nie wyłącznie sytuacji kobiet. Historię płci można bowiem pojmować jako krytyczną postawę poznawczą, opierającą się na założeniu, że w historiografii nie ma ujęć oczywistych.
The postwar interest in the history of women in West Germany has been closely connected to the developing feminist movement and feminist theory. The critique of science formulated in this context included historiography. Its putative representativity has been put to question since history's claim to universality contradicted its consistent ignorance of or disregard for facts, problems and places of crucial importance to a half of German population. Yet, the genesis of the West German postwar women’s history was connected not only to the development of feminism but also to the development of social history. The negation of the primacy of the political and a growing interest in the social within history placed issues of women’s history on the agenda of professional academic historiography. These developments led to the formulation of the methodological background for women’s history and legitimised the new research, while also paving the way to the institutionalisation of women's history. In time, it became apparent that women's history had to take into account different issues pertinent to questions of gender, such as social and ethnic stratification, and – above all – gender relations. Within history, gender is perceived as a category that shapes society on all its levels, and consequently, as an important category in the analysis of the whole social life, and not only of the situation of women. Gender history can be thus understood as a critical cognitive approach based on the assumption that no historiographical paradigm is set in stone.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1179
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Górny.pdf546.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.