Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11806
Title: Znaczenie struktury infografiki dla odczytywania informacji i uczenia się
Other Titles: The impact of the structure of infographics for reading and learning
Authors: Leszkowicz, Mateusz
Advisor: Dylak, Stanisław. Promotor
Keywords: Infografiki
Infographics
Czytanie
Reading
Uczenie się
Learning
Okulografia
Eyetracking
Issue Date: 10-Oct-2014
Abstract: Współczesne przekazy medialne są wizualnie pofragmentowane. Szczególnie jest to zauważalne w strukturze graficznej gazet, czasopism, stron internetowych czy grafik informacyjnych. Tendencja ta została określona, jako atomizacja tekstów oraz kierunek prowadzący do wyrazistego eksponowania elementów tekstowych. Zjawisko to uwidacznia się we współczesnym projektowaniu graficznym w postaci pomniejszych w stosunku do głównego tekstu jednostek wizualnych takich jak: nagłówki, leady, listy wypunktowań, ramki tekstowe, statyczne jak i dynamiczne obrazy i grafiki (zdjęcia, rysunki, diagramy, grafy, mapy, filmy, video klipy, animacje, typografia i elementy układu graficznego). Ponadto współczesne przekazy medialne określić można, jako wielosekwencyjne. Rozumiałbym to zjawisko, jako dowolność odbiorcy w wyborze punktów rozpoczęcia czytania (entry points) oraz tworzenia własnych sposobów czytania (reading path). W tym sensie przekazy medialne są pozbawione sekwencyjnego i liniowego odbioru typowego dla recepcji literatury pięknej lub dzieła filmowych. Powstaje, więc pytanie, w jaki sposób odbiorcy wyszukują punktów rozpoczęcia czytania oraz według jakich kryteriów tworzą własne ścieżki wzrokowe w trakcie percepcji przekazów? W niniejszej pracy prowadzone w oparciu o model eksperymentalny użyto metody pomiaru ruchów oka (eyetrackingu). Eyetracking w języku polskim określany jest jako okulografia. Metoda ta nie jest nowa – stosowana jest od ponad 100 lata, lecz stosunkowo rzadko. Dzisiejszy rozwój technologii pozwolił na jej szeroką aplikację w wielu obszarach nauki takich jak: procesy czytania, interakcje człowiek-komputer czy badanie użyteczności stron internetowych. Wiele teorii wskazuje na to, iż zewnętrzne obciążenie poznawcze materiałów dydaktycznych może być redukowane poprzez integrację dwóch źródeł informacji. Jednym z celów niniejsze rozprawy było zbadanie tego czy układ graficzny elementów tekstowych oraz obrazowych (struktura) może ułatwić prowadzenie uwagi czytelnika oraz rozumienie treści. Zebrane w toku badań dane, pozwalają stwierdzić, iż struktura graficzna ma znaczący wpływ na sposób czytania. Dla infografik zaprojektowanych w układzie rozdzielonych tekstów oraz obrazów czytelnicy znacznie rzadziej łączyli informacji z obydwóch tych źródeł, traktując je, jako niepowiązane ze sobą. Dla kontrastu, infografiki o strukturze zintegrowanych tekstów i obrazów, poprzez skrócenie fizycznego dystansu między modalnościami w znaczny sposób ułatwiały ten proces. Rezultaty niniejszych badań eksperymentalnych znajdują szerokie zastosowanie w projektowaniu materiałów dydaktycznych oraz podręczników drukowanych jaki elektronicznych.
Todays media message are visually fragmented: they build up of many visual elements and units. They cotain many parts of text, static and dynamic picturesa and graphics. All these features influence receptron of media messager and it`s one of the major issues of modern education. Although we frequently encounter complex documents in education, there is still very little empirical evidence about how these formats are processed. Textbooks layout, for instance, contains text articles, headlines, photos, captions, drop quotes, fact boxes, maps, diagrams, tables etc. The question is how students interact with this format, combine information from the available information sources and learn. In this reaserch with experimental conditions, used eye movement measurements to investigate reading of information graphics, a complex structure used frequently in textbooks and scientific articles. In what follows, present an eye tracking study on reading information graphics. Eye tracking, also known as gaze tracking or eye movement recording (EMR), is by no means a new technique: it has been in sporadic use for over 100 years now. But it was only recently that advances in technology made it an attractive and affordable option for researchers in many domains, most importantly in the examination of various aspects of reading and visual processing, human-computer interaction and web design. The theory suggests that extraneous cognitive load can be reduced and schema construction facilitated by physically integrating the two sources of information. One of the aim of the study was to test whether a complex text-graphic integration will be supported by a graphic design with spatial contiguity between text and illustrations. The next aim of the study is to test whether a complex information graphic will facilitate reading when organised and presented in a coherent and sequential way, with attentional guidance. This data show that a difference in the spatial layout has a significant effect on readers’ behaviour. For graphic in the separated format, readers do not switch between the text and the illustrations; rather, they treat them as two independent units, and almost no integration occurs. In contrast, the integrated format with shorter physical distance between text and graphics facilitates integration. Results from study of infographics reading with experimental conditions offer relevant insights for applications in printed media, computer-based instructional materials and textbook design.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/11806
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phd_leszkowicz.pdf
  Restricted Access
12.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.