Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11896
Title: Motywacje używania narkotyków w kręgach polskich elit od połowy XIX wieku do roku 1939
Other Titles: Motivations of using drugs in circles of polish elites since the mid-nineteenth century to year 1939
Authors: Kowszewicz, Anna
Advisor: Lapis, Bohdan. Promotor
Keywords: narkotyki
drugs
elity
elite
motywacje
motivations
Issue Date: 14-Oct-2014
Abstract: Podstawowym zagadnieniem poruszonym w niniejszej rozprawie doktorskiej jest zjawisko zażywania narkotyków w polskiej kulturze. Czas historyczny uwzględniony w pracy to okres od połowy XIX wieku do 1939 roku. Autorka uważa, że wzrost popularności narkotyków rozpoczął się w połowie XIX wieku. Narkotyki stały się wówczas popularnym tematem publikacji medycznych oraz częstym motywem poczytnych utworów literackich. Książki te przyczyniły się do stworzenia nowego typy bohatera literackiego – “narkomana – intelektualisty”. Wybuch II wojny światowej kończy omawiany okres, ze względu na zmianę motywacji zażywania narkotyków obserwowanych w tym czasie oraz rozbicie dotychczasowych elit państwa. Niniejsza rozprawa obejmuje elity: medyczne, wojskowe, urzędnicze oraz artystyczne. W kręgach tych elit zażywanie narkotyków było najbardziej popularne i najlepiej udokumentowane. Autorka skupia się na ukazaniu charakterystyki i efektów tego zjawiska w literaturze oraz prywatnym życiu elit polskich.
The primary object of this doctorate is an investigation of the phenomenon of using drugs in polish culture. The doctorate concerns the historical period since the mid-nineteenth century to 1939 year. The author regards that the popularity of drugs began in the mid-nineteenth century. Drugs became popular topic of medical publications and often motive of literary works. This books contributed to the creation of the new type of hero – „drug addict – intellectualist“. The outbreak of the World War II ends the considered period because in that time changed the motivation for using drugs and elites were broken up. This work includes medical, military, artistic and clerical elites. In the circles of these elites using drugs were the most popular and the most documented. The author focuses on showing characteristics and effects of this phenomen in literary sphere and private life of polish elite.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/11896
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motywacje używania narkotyków w kręgach polskich elit od połowy XIX wieku do roku 1939.pdf
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.