Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11897
Title: Wymiary wielojęzyczności w Europie na przykładzie regionów Katalonii i Ticino
Other Titles: Dimensions of multilingualism in Europe: examples of Catalonia and Ticino
Authors: Linda, Katarzyna
Advisor: Pełczyński, Grzegorz Paweł. Promotor
Keywords: Wielojęzyczność
Multilingualism
Polityka językowa
Language Policy
Katalonia
Catalonia
Ticino
Issue Date: 14-Oct-2014
Abstract: Problematyką pracy jest wielojęzyczność i jej wymiary, omawiane w kontekście dwóch regionów Europy Zachodniej: Ticino oraz Katalonii. Tożsamość kulturowa, zarówno Ticinian jak i Katalończyków, oparta jest w dużej mierze na wyraźnie dominującej tożsamości językowej, skoncentrowanej wokół języków tzw. mniejszościowych/regionalnych, odpowiednio: katalońskiego w Katalonii oraz włoskiego w Ticino. Tym samym w regionach tych języki regionalne mają silniejszą pozycję niż języki dominujące w kraju. W celu zbadania tego zagadnienia w latach 2010-2012 przeprowadziłam etnograficzne badania terenowe. Ich wyniki prezentuję w pracy, w której poddaję analizie formalnoprawną i nieformalną politykę językowa oraz poglądy i postawy względem wielojęzyczności u mieszkańców tytułowych regionów.
The topic of the thesis is the issue of multilingualism and its dimensions, discussed in the context of two regions of Western Europe: Ticino and Catalonia. Cultural identity, both Ticinian and Catalan, is based heavily on a clearly dominant linguistic identity, centered around the so-called minority / regional languages, respectively: Catalan in Catalonia and the Italian in Ticino. In these regions the regional languages have a stronger position than the dominant language of the country. In order to examine this issue, between 2010-2012, and ethnographic fieldwork had been conducted, both in the Spanish and Swiss region. The results are presented in the dissertation. Formal and informal aspects of language policy language, as well as beliefs and attitudes of the inhabitants of Ticino and Catalonia with respect to multilingualism are being analyzed.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11897
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRACA DOKTORSKA K.LINDA.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.