Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11936
Title: Atrakcyjny uniwersytet? Rosnące zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy wobec instytucji edukacyjnych w Europie (CPP RPS 35/2012)
Authors: Kwiek, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 35 (2012), Poznan, pp. 1-32.
Abstract: Kluczowym punktem odniesienia dla prezentowanych tu rozważań o spodziewanych transformacjach instytucji uniwersytetu w najbliższej dekadzie będzie (stosunkowo ulotna) kategoria atrakcyjności uniwersytetu. To wokół niej skupiają się najważniejsze wyzwania, przed którymi stają systemy edukacyjne i edukacyjne instytucje w Europie. Struktura tego tekstu wygląda następująco: wprowadzenie stanowi część pierwszą, w części drugiej skoncentrujemy się krótko na atrakcyjności szkolnictwa wyższego w perspektywie rosnącej potrzeby jego permanentnej adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i (może przede wszystkim) ekonomicznej. Wskażemy, że profesja akademicka w najbliższej dekadzie znajdzie się w oku cyklonu, ponieważ z jednej strony w społeczeństwach europejskich rośnie stopień komplikacji academic enterprise, czyli całości przedsięwzięcia akademickiego, a z drugiej strony, przede wszystkim z racji umasowienia szkolnictwa wyższego, zmienia się rola jego dotychczasowych interesariuszy. W części trzeciej zajmiemy się mechanizmami rynkowymi oraz nowymi wzorcami generowania uczelnianych przychodów, wychodząc z założenia, że otoczenie finansowe uczelni europejskich będzie się stawać w najbliższej dekadzie coraz bardziej nieprzyjazne, a same uczelnie będą przypuszczalnie zmuszone coraz częściej sięgać po nowe, stosunkowo nietradycyjne źródła przychodów – głównie po przychody z tzw. „trzeciego strumienia finansowania”, analizowanego jak dotąd przede wszystkim w odniesieniu do „uniwersytetów przedsiębiorczych” Burtona Clarka (Clark 1998, 2004). Wskażemy jednocześnie, że potencjalnie (i tylko relatywnie, w strukturze uczelnianych przychodów) malejące publiczne dofinansowanie uniwersytetów może zmienić naturę relacji państwo (społeczeństwo)/akademia, ponieważ prywatyzacja usług edukacyjnych przekształca nie tylko kulturę organizacyjną uniwersytetu, ale również jego podstawową misję. W części czwartej poruszymy kwestię przyszłości tradycyjnego dla uniwersytetów kontynentalnych splotu kształcenia i badań naukowych w kontekście zmieniających się oczekiwań coraz potężniejszych interesariuszy: państwa, studentów i gospodarki/rynku pracy. W centrum tych zmian po raz kolejny stanie profesja akademicka oraz pojawi się kluczowe pytanie o atrakcyjność akademickiego miejsca pracy w warunkach potencjalnie ewoluujących misji instytucji akademickich. Część piąta skoncentruje się na napięciach, sprzecznościach i nowych formach zróżnicowania instytucji edukacyjnych, do jakich prowadzi masowość systemów edukacyjnych. Natomiast w części szóstej znajdzie się rekapitulacja najważniejszych zagadnień związanych z atrakcyjnością europejskich uniwersytetów w następnej dekadzie z perspektywy polityki edukacyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11936
Appears in Collections:2012, Vol. 35. Atrakcyjny uniwersytet? Rosnące zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy wobec instytucji edukacyjnych w Europie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.35_Kwiek.pdf308.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.