Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1196
Title: Symboliczna peregrynacja przez naturę, czyli "Parabola albo zagadka filozofów" dołączona do "Dwunastu traktatów o kamieniu filozofów" Michała Sędziwoja. Przekład z komentarzem
Authors: Sójka, Tomasz
Keywords: Parabola seu aenigma philosophorum
alchemia
przekład
komentarz
hermetyzm
alchemy
hermeticism
translation
commentary
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s.
Abstract: Parabola seu aenigma philosophorum jest jednym z najbardziej reprezentatywnych teksów spośród alchemicznej literatury. W poetyckiej formie ujmuje treści zarówno o charakterze naukowym, filozoficznym, a także mistycznym. W artykule przedstawiam ten tekst wraz z polskim tłumaczeniem oraz komentarzem do następujących po sobie fragmentach. Przekład nie aspiruje do wersji artystycznej, która uwspółcześniłaby renesansowo-barokową literaturę alchemiczną. Trzyma się raczej źródłowych wyrażeń, lecz jednocześnie odsyła do egzegezy. To komentarz pełni zasadniczą rolę w przybliżeniu sensu owej „tajemniczej” paraboli. Interpretacja skupia się przede wszystkim na uchwyceniu intertekstualnych związków, opisaniu historycznego kontekstu oraz omówieniu hermetycznej „wspólnoty tekstualnej”. Tłumaczona Parabola seu aenigma philosophorum zostaje także naświetlona z perspektywy egzystencjalnej, hermeneutycznej oraz psychoanalitycznej.
Parabola seu aenigma philosophorum is one of the most representative texts of the alchemical literature. Its poetic form expresses scientific, philosophical and mystical essence. I present this text in the article together with the Polish translation and the commentary to the following fragments. The translation does not aspire to the artistic version, which would make renaissance and baroque alchemical literature closer to our contemporaries. It pertains to the source expression, but simultaneously sends to the exegesis. It is a commentary that takes the leading role in bringing closer the sense of the “mysteries” Parabola. The interpretation focuses mainly on grasping the intertextual connections, describing historical context and discussing the hermetic “interpretive community”. Parabola seu aenigma philosophorum translated become exposed also from the existential, hermeneutic and psychological point of views.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1196
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sójka.pdf651.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.