Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12059
Title: Podstawy traktatowe wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych z perspektywy międzynarodowego prawa zasobów wodnych
Other Titles: Treaty basis of the freedom of navigation on international rivers from the perspective of international law applicable to water resources
Authors: Gadkowski, Andrzej
Keywords: rzeki międzynarodowe
wolność żeglugi na rzekach międzynarodowych
Konwencja barcelońska
międzynarodowe prawo zasobów wodnych
transgraniczne cieki wodne
zasoby naturalne dzielone
international rivers
freedom of navigation on international rivers
Barcelona Convention
international law applicable to water resources
transboundary watercourses
shared natural resources
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 51-65
Abstract: Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych w świetle prawa i praktyki międzynarodowej. Autor analizuje postanowienia najważniejszych umów międzynarodowych, które określały zakres i zasady korzystania z tej wolności. Na tej podstawie formułuje konkluzję, że umowy te nie formułowały powszechnej wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych, jak również tezę, że takiej powszechnej wolności żeglugi nie gwarantowała żadna norma prawa zwyczajowego. Problematykę tę autor prezentuje z perspektywy współczesnego międzynarodowego prawa zasobów wodnych, które bardzo wyraźnie powiązane jest z międzynarodowym prawem środowiska. Regulacje tego prawa, a zwłaszcza Konwencja o prawie nieżeglugowego użytkowania międzynarodowych cieków wodnych z 1997 r., nie przewidują powszechnej wolności żeglugi na transgranicznych ciekach wodnych. Podobne konstrukcje znajdujemy w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego (reguły helsińskie i reguły berlińskie).
***The aim of this paper is to present the issue of the freedom of navigation on international rivers in light of international law and international practice. An analysis of relevant provisions of pertinent treaties which determine the scope of that freedom and the rules that govern its use leads to a conclusion that no universal principle of freedom of navigation on international rivers has been formulated, nor can be found in the norms of customary international law. This subject is presented from the perspective of contemporary international law applicable to water resources, which is linked to international environmental law. Its regulations, and in particular the 1997 Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, do not provide for such universal freedom of navigation on transboundary watercourses. Similar approaches may be found in the work of the International Law Commission, for example in its 1966 Helsinki Rules and 2004 Berlin Rules.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12059
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07. ANDRZEJ GADKOWSKI RPEiS_4_2013.pdf386.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.