Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12147
Title: Między Rosją a Niemcami. Proces uświadomienia narodowego i politycznego Łotyszy w XIX wieku
Other Titles: Between Russia and Germany. National and political consciousness-raising of Latvians in the 19th century
Authors: Užule-Fons, Sandra
Advisor: Łazuga, Waldemar. Promotor
Keywords: Łotwa
Latvia
XIX wiek
19th century
Młodołotysze
Young Latvians
nacjonalizm
nationalism
świadomość narodowa
national consciousness
Issue Date: 12-Nov-2014
Abstract: Celem pracy jest przedstawienie procesu kształtowania się Łotyszy w Liwlandii i Kurlandii w warunkach wielopłaszczyznowej dominacji Niemców bałtyckich i Rosjan w latach 1861-1905 (kultura, władza publiczna, religia, edukacja i inne wynikające stąd następstwa). Zakres ten pozwala prześledzić rozwój myślenia politycznego Łotyszy oraz przedstawić polityczne wizje intelektualistów łotewskich w tym okresie: od prekursorów myśli narodowej po przedstawicieli nurtu konserwatywnego, liberalnego oraz socjaldemokratycznego. Analizując zachodzące zmiany na przestrzeni około pięćdziesięciu lat, autorka przedstawia w jaki sposób naród etniczny przekształcił się w naród polityczny i jaką rolę w tym procesie odgrywała świadomość narodowa Łotyszy.
The aim of the theses is to present the national building process in Latvian society in Livland and Kurland versus the multidimensional dominance of Baltic Germans and Russians in 1861-1905 (culture, public authority, religion, education and other consequences). This perspective allows to present the development of Latvian political thought and the political ideas of Latvian intellectuals in this period: from the precursors of national thought to conservative, liberal and social-democratic representatives. Analyzing the changes over about fifty years, the author shows how the ethnic nation transformed into a political nation and what was the role of Latvian national consciousness in this process.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/12147
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska Sandra Uzule-Fons.pdf
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.