Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12168
Title: Zagadnienia wykładni prawa w unijnych kontekstach interpretacyjnych. O adekwatności i możliwych rozwinięciach derywacyjnej koncepcji wykładni
Authors: Godek, Andżelika
Advisor: Mikołajewicz, Jarosław. Promotor
Keywords: teoria prawa
wykładnia prawa
theory of law
wykładnia prawa unijnego
legal interpretation
interpretation of EU law
derywacyjna koncepcja wykładni
concept of derivative legal interpretation
prawo unijne
EU law
Issue Date: 24-Nov-2014
Abstract: Przedmiotem rozprawy są zagadnienia wykładni prawa z elementem unijnym, w kontekście adekwatności zastosowania i rozwoju idei poznańskiej i szczecińskiej szkoły teorii prawa, które znalazły wyraz w zasygnalizowanej przez Z. Ziembińskiego i opracowanej przez M. Zielińskiego derywacyjnej koncepcji wykładni. Szczegółowym celem naukowym dysertacji jest weryfikacja bądź falsyfikacja tezy o adekwatności zastosowania i możliwości dalszego rozwijania koncepcji derywacyjnej do dokonywanej na forum krajowym wykładni prawa uwzględniającej unijny kontekst interpretacji. Biorąc pod uwagę założenia intelektualne leżące u podstaw koncepcji derywacyjnej i postulowane przez nią metody interpretacji tekstów prawnych, w świetle wykazanych własności semiotycznych unijnych tekstów prawnych w pracy ustalono adekwatność instrumentarium koncepcji derywacyjnej do interpretacji prawa w ramach porządku prawnego o otwartej strukturze źródeł prawa. W gąszczu legislacji koncepcja derywacyjna postuluje pewien wspólny mianownik (normę prawną), pozwalający interpretatorowi na jednoznaczne określenie sytuacji normatywnej podmiotów krajowych ze względu na zbiegające się przepisy prawne o odmiennym pochodzeniu instytucjonalnym.
The dissertation focuses on the issues of legal interpretation involving an element of the European Union law, in the context of adequacy of the application and development of the ideas represented by the Polish schools of legal theory in Poznan and Szczecin and embodied in the concept of derivative legal interpretation initiated by Z. Ziembinski and further developed by M. Zielinski. The specific objective of the dissertation consists in the verification or falsification of the postulated hypothesis that the concept of derivative legal interpretation may be applied and further developed onto the acts of legal interpretation pro foro interno in the European Union interpretative contexts. Given the intellectual assumptions underlying the concept of derivative legal interpretation and its postulated methods applicable to the interpretation of legal texts, in light of the established semiotic properties of the European Union legal texts it has been determined that the instruments offered by the concept of derivative legal interpretation are adequate for purposes of legal interpretation in the framework of a legal order characterized by the open structure of the sources of law. In the maze of legislative acts, the concept of derivative legal interpretation provides for a common denominator (legal rule) enabling the interpreters to determine, in unambiguous terms, the normative situations of domestic persons in the framework of concurrent legislative acts originating in different institutional backgrounds.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12168
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_FINAL PDF (A Godek).pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.