Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12343
Title: Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni nazistowskich w tzw. ,,Kraju Warty” przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946
Other Titles: Trials of persons accused of committing Nazi crimes in the so-called "Warthegau" before Polish special courts in 1945 to 1946
Authors: Pawlicki, Artur
Advisor: Kotłowski, Tadeusz. Promotor
Keywords: zbrodnie
Nazi crimes
nazizm
procesy
trials
sądy karne
special courts
Issue Date: 9-Dec-2014
Abstract: W niniejszej pracy autor podjął próbę przedstawienia całości zagadnienia odpowiedzialności karnej osób oskarżonych o zbrodnie nazistowskie w tzw. ,,Kraju Warty" przed polskimi sądami specjalnymi w l. 1945-1946. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Rozdz. I przedstawia kształtowanie się podstaw prawnych odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Rozdz. II omawia procesy osób oskarżonych o zbrodnie nazistowskie dokonane na terenie tzw. ,,Kraju Warty" na wybranych przykładach. W rozdziale tym znajdują się takie zagadnienia jak: ogólna charakterystyka tzw. ,,Kraju Warty", analiza wybranych procesów, zestawienia wszystkich procesów w formie tabel i podsumowania odwzorowane na mapach tzw. ,,Kraju Warty", zanalizowany przebieg procesów, a także kadra sędziowska i prokuratorska biorąca udział w rozprawach. Rozdz. III jest poświęcony procesowi Artura Greisera. W t. II w rozdz. IV-VI zamieszczone są biogramy osób oskarżonych o zbrodnie nazistowskie na omawianym terenie i sądzonych przez specjalne sądy karne w l. 1945-1946. Biogramy są przedstawione w pracy w układzie terytorialnym (najpierw rejencje, a następnie w ich ramach powiaty). Omawiane zagadnienia są wzbogacone materiałem ikonograficznym w postaci licznych zdjęć, tabelami, wykazem skrótów, bibliografią i mapami. Aneksy zawierają akty prawne będące podstawą ścigania i karania zbrodniarzy wojennych.
In this dissertation, the author attempts to present the entire issue of criminal liability of persons accused of Nazi crimes in the so-called "Warthegau" before Polish special courts in 1945 to 1946. Dissertation consists of six chapters. Chap. I shows development of the legal basis of accountability for war crimes. Chap. II on selected examples discusses trials of people accused of Nazi crimes committed in the so-called "Warthegau". This chapter covers such issues as: general characteristics of the so-called "Warthegau", analysis of selected trials, a list of all trials in the form of tables and summaries placed on maps of the so-called "Warthegau", analysed course of trials, as well as the judiciary and prosecutorial personnel taking part in the hearings. Chap. III is devoted to the process of Arthur Greiser. Volume II in chap. IV-VI includes biographies of people accused of Nazi crimes in the discussed area and tried by special criminal courts in 1945 to 1946. In the dissertation biographies are shown in territorial arrangement (first counties, and then under them districts). The discussed issues are enriched with iconographic material in the form of numerous pictures, tables, list of abbreviations, bibliography and maps. Annexes contain the acts underlying the prosecution and punishment of war criminals.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/12343
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlicki Artur Pawlicki_Praca doktorska.pdf20.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.