Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1236
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGodek, Andżelika-
dc.date.accessioned2011-07-26T06:11:24Z-
dc.date.available2011-07-26T06:11:24Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s.19-39pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1236-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie aplikacji zastosowania na krajowym poziomie stosowania przepisów unijnych koncepcji wykładni derywacyjnej Macieja Zielińskiego. Podjęto w nim próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje przepisów prawnych ustanowionych przez socjologicznie różnych prawodawców do norm postępowania odtwarzanych w procesie wykładni w oparciu o analizę syntaktyczną oraz treściową krajowych i unijnych przepisów prawnych z różnych gałęzi prawa. Zastosowanie założeń koncepcji derywacyjnej do rozstrzygania spraw z elementem unijnym prowadzi do konkluzji, że zarówno zjawisko rozczłonkowania (na poziomie syntaktycznym oraz treściowym), jak również kondensacja norm postępowania w przepisach prawnych przebiegać może w sposób krzyżowy pomiędzy aktami prawnymi ustanowionymi przez różnych prawodawców socjologicznych (faktycznych). Ponadto, analiza szczególnego typu unijnych przepisów bezpośrednio skutecznych, prima facie stanowiących źródło obowiązku normatywnego wyłącznie dla państw członkowskich, w świetle założeń koncepcji wykładni derywacyjnej uświadamia, że przepisy te stanowią w gruncie rzeczy modelową egzemplifikację zjawiska kondensacji elementów norm prawnych. Przeprowadzona analiza relacji zakresowych przepisów prawnych do norm postępowania wykazuje stosowalność koncepcji derywacyjnej w procesie rozstrzygania spraw z elementem unijnym. Koncepcja ta wyjaśnia szczególnie złożone problemy wykładni prawa w sprawach z elementem unijnym oraz dostarcza teorii i praktyce instrumentarium do ich rozwiązywania. Jej zastosowanie unaocznia jednocześnie złożoną strukturę systemu prawa, którą charakteryzuje zjawisko hybrydyzacji.pl_PL
dc.description.abstract*This paper aims at presenting the application of Maciej Zielinski’s derivative concept of legal interpretation to the application of EU provisions at the national level. Through the syntactic and semantic analysis of the legal provisions originating from various branches of law, the paper is an attempt to answer the question of the interrelation between legal provisions established by sociologically different legislators and the rules of law reconstructed during the process of legal interpretation. The application of the concept of derivative interpretation of law in resolving matters involving a certain EU element leads to the conclusion that both, the fragmentation (at a syntactic and semantic level) as well as the condensation of the rules of law in the legal provisions may occur crosswise between legal acts established by sociologically different legislators. Furthermore, in light of the derivative concept of legal interpretation, an analysis of a particular type of directly effective EU provisions (which prima facie constitute a source of a normative obligation binding the Member States) makes one realise that these provisions are in fact an exemplary illustration of the condensation of the elements of those legal norms. The analysis of the scope relationship between legal provisions and the rules of law demonstrates the applicability of the concept of a derivative concept of legal interpretation in the process of resolving issues with an EU element. This concept explains the particularly complex issues of legal interpretation of matters involving elements of EU law and provides instruments for solving them at the theoretical as well as practical level. Simultaneously, its application demonstrates the complexity of the legal system, which is characterised by the phenomenon of hybridisation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectwykładnia prawapl_PL
dc.subjectlegal interpretationpl_PL
dc.subjectprawo europejskiepl_PL
dc.subjectEuropean lawpl_PL
dc.subjectprawo unijnepl_PL
dc.subjectEU lawpl_PL
dc.subjectderywacyjna koncepcja wykładnipl_PL
dc.subjectderivative concept of legal interpretationpl_PL
dc.subjectwykładnia prawa unijnegopl_PL
dc.subjectinterpretation of EU lawpl_PL
dc.subjectprzepis prawnypl_PL
dc.subjectlegal provisionspl_PL
dc.subjectnorma prawnapl_PL
dc.subjectrules of lawpl_PL
dc.titleZASTOSOWANIE DERYWACYJNEJ KONCEPCJI WYKŁADNI PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SPRAW ZE STOSOWANIEM PRZEPISÓW UNIJNYCHpl_PL
dc.title.alternativeAPPLICATION OF THE DERIVATIVE CONCEPT OF LEGAL INTERPRETATION IN RESOLVING MATTERS INVOLVING ELEMENTS OF EU LAWpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04. ANDŻELIKA GODEK RPEiS 1-2011.pdf226.49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.