Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12380
Title: Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w świetle prawnoautorskiego reżimu odpowiedzialności za usterki utworu
Other Titles: Remedies available to a party ordering computer program in the light of copyright an neighbouring rights act’s regime of liability for defects of work
Authors: Żok, Krzysztof
Advisor: Sokołowski, Tomasz. Promotor
Keywords: Program komputerowy
Computer program
Usterka programu komputerowego
Computer program defect
Odpowiedzialność za wadę przedmiotu świadczenia
Liability for defectiva performance
Odpowiedzialność cywilnoprawna
Civil liability
Issue Date: 16-Dec-2014
Abstract: Niniejsza praca dotyczy kwestii środków ochrony, jakimi w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dysponuje zamawiający w razie wykrycia usterki zamówionego programu komputerowego. Prowadzone badania obejmują analizę (1) podstawy odpowiedzialności twórcy programu komputerowego za usterkę tego utworu, (2) pojęcia usterki zamówionego programu komputerowego oraz (3) poszczególnych środków ochrony. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że prawnoautorski reżim odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu może znaleźć zastosowanie do programów komputerowych stworzonych na zamówienie. Środki ochrony przewidziane w tym reżimie wykazuje pewne podobieństwo do środków ochrony przewidzianych w reżimie rękojmi i reżimie odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Niemniej kontrowersje budzi przede wszystkim możliwość (1) żądania przez zamawiającego usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego oraz (2) pominięcia etapu wyznaczenia twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia wspomnianej wady przedmiotu świadczenia. Wątpliwości budzi również (1) charakter prawny żądania odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy oraz (2) skutek prawny odstąpienia od umowy. Wyniki analizy zawierają również postulaty de lege ferenda.
This work concerns the matter of remedies, available in the light of copyright and neighbouring right’s act to an ordering party in case of revealing a defect of a bespoke computer program. Conducted researches include the analysis of (1) the basis of liability of computer program’s author for defect in that work, (2) the notion of a bespoke computer program’s defect and (3) particular remedies. The studies show that the copyright and neighbouring right’s act regime for defects of ordered work may find an application in case of computer programs created on order. The remedies provided by that regime exhibit some similarity to remedies provided in the warranty regime and the regime of liability for non-conforming consumer goods. Nonetheless there arise controversies concerning the possibility of (1) demanding by the ordering party to remove the defect of bespoke computer program and (2) the omission of the stage of setting an adequate time period for an author to remove the aforementioned defect of the object of tender. There also arise questions about the legal nature of (1) the demand to adequate reduction of author’s contracted salary and (2) the legal consequences of termination. The results of the analysis contains as well the propositions de lege ferenda.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12380
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.